Συλλογές
Τίτλος Οργανωσιακή αρετή, ενσυνειδητότητα και ροή στο χώρο εργασίας. Η σχέση τους με τα εργασιακά αποτελέσματα (εργασιακή δέσμευση και συμπεριφορά εκτός ρόλου)
Εναλλακτικός τίτλος Organizational virtuousness, mindfulness, and flow at the workplace. Their relationship with the work outcomes (work engagement and extra-role behavior)
Δημιουργός Παπαδοπούλου, Παρθένα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Νικολάου, Ιωάννης
Τσαχουρίδη, Ειρήνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 211σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9300
Περίληψη In previous research, it has been proved that the adoption of Organizational Virtuousness byorganizations, especially in times of financial instability, is considered a lifesaver for the company. The same "protective" mechanism could be developed also against the side effects in times of health crisis. The present study aims to investigate the effect of Mindfulness and Psychological Flow, asmediating factors in the relationship of Organizational Virtuousness with work outcomes, and in particular with Work Engagement and Extra-Role Behavior without neglecting the direct relationships between them. In order to establish the best results, both quantitative and experimental research were conducted. For the quantitative 311 samples were collected and for the experimental conditions 40. The results of the research model verify the positive relationship of Organizational Virtuousness with Flow, as well as with Work Engagement and Extra-Role Behavior. The same encouraging results are obtained for the correlation of Mindfulness with Flow and Work Engagement. Regarding the Flow, its relationship with both work results is confirmed. On the contrary, the relationship between Organizational Virtuousness and Mindfulness, as well as Mindfulness with Extra-Role Behavior, proved to be non-statistically significant. Regarding the serial mediation model, it was found that only Flow mediates the relationship between Organizational Virtuousness and the two examined outcomes, while Mindfulness does not. The purpose of the experimental study is to examine the effect of Virtuousness on Mindfulness, Flow, Work Engagement and Extra-Role Behavior. At the same time, in the case of the experimental study, the effect of organizational relationship between variables and the effect of Mindfulness and Flow on the relationship between Organizational Virtuousness and work results were examined. The result is that the effect of Organizational Virtuousness is observed statistically significant, both in Virtuousness and non-Virtuousness environments, on Flow, Work Engagement and Mindfulness, but not on ExtraRole Behavior. The elaboration of this dissertation serves as a basis for the examination and application of more psychological interventions, apart from the Mindfulness and the Flow, which the existing research has not explored.
Σε προηγούμενες έρευνες, έχει αποδεχθεί ότι η υιοθέτηση της Οργανωσιακής Αρετής από τουςοργανισμούς, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, χαρακτηρίζεται σωτήρια για τηνεπιχείρηση. Τον ίδιο «προστατευτικό» μηχανισμό απέναντι στις ανεπιθύμητες συνέπειες θα μπορούσε να αναπτύξει και στην εποχή της υγειονομικής κρίσης. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης της Ενσυνειδητότητας και τηςΨυχολογικής Ροής, ως διαμεσολαβητικοί παράγοντες στη σχέσης της Οργανωσιακής Αρετής με ταεργασιακά αποτελέσματα, και συγκεκριμένα με την Εργασιακή Δέσμευση και τη Συμπεριφορά Εκτός Ρόλου χωρίς να παραβλέπει την εξέταση των άμεσων μεταξύ τους σχέσεων. Για την ασφαλή διεξαγωγή των πορισμάτων διεξήχθη ποσοτική και πειραματική έρευνα. Από την ποσοτική συγκεντρώθηκαν 311 δείγματα και από τις πειραματικές συνθήκες 40. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού μοντέλου επαληθεύουν τη θετική σχέση της Οργανωσιακής Αρετής και με την Ροή, καθώς και με την Εργασιακή Δέσμευση και τη Συμπεριφορά Εκτός Ρόλου. Τα ίδια ενθαρρυντικά αποτελέσματα προκύπτουν και για τη συσχέτιση της Ενσυνειδητότητας με τη Ροή και την Εργασιακή Δέσμευση. Αναφορικά με τη Ροή, επιβεβαιώνεται η σχέση της και με τα δύο εργασιακά αποτελέσματα. Αντιθέτως, μη στατιστικά σημαντική αποδείχθηκε η σχέση της Οργανωσιακής Αρετής με την Ενσυνειδητότητα, καθώς και της Ενσυνειδητότητας με τη Συμπεριφορά Εκτός Ρόλου. Σχετικά με το σειριακό διαμεσολαβητικό μοντέλο, βρέθηκε ότι μόνο η Ροή διαμεσολαβεί στη σχέση μεταξύ της Οργανωσιακής Αρετής και των δύο εξεταζόμενων αποτελεσμάτων, ενώ η Ενσυνειδητότητα όχι. Σκοπός της πειραματικής μελέτης είναι η εξέταση της επίδρασης της Αρετής στηνΕνσυνειδητότητα, τη Ροή, την Εργασιακή Δέσμευση και τη Συμπεριφορά Εκτός Ρόλου. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική η επίδραση της Οργανωσιακής Αρετής, τόσο στα περιβάλλοντα με Αρετή όσο και σε αυτά χωρίς Αρετή, στην Ροή, την Εργασιακή Δέσμευση και την Ενσυνειδητότητα, αλλά όχι στη Συμπεριφορά Εκτός Ρόλου. Η εκπόνηση της εν λόγω εργασίας χρησιμεύει ως θεμέλιο στην εξέταση και εφαρμογή περισσότερων ψυχολογικών παρεμβάσεων, εκτός της Ενσυνειδητότητας και της Ροής, που οι υφιστάμενες έρευνες δεν έχουν εξερευνήσει.
Λέξη κλειδί Οργανωσιακή αρετή
Ενσυνειδητότητα
Ψυχολογική ροή
Εργασιακή δέσμευση
Συμπεριφορά εκτός ρόλου
Organizational virtuousness
Mindfulness
Psychological flow
Work engagement
Extra-role behavior
Διαθέσιμο από 2022-03-27 10:54:16
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-27 10:54:16
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/