Συλλογές
Τίτλος Πώς η πανδημία Covid-19 και η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή στήριξη διαμορφώνουν την εργασιακή ευημερία και εργασιακή απόδοση;
Εναλλακτικός τίτλος How can Covid-19 and POS define employees' well-being and performance?
Δημιουργός Καλογιάννη, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Νικολάου, Ιωάννης
Τσαχουρίδη, Ειρήνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 119σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9308
Περίληψη This research paper attempts to investigate the relationship between employee well-being, the support they receive from the organization they work for, their job performance andthe fear of Covid - 19. The work is divided into two main parts, where the first is a review of the literature on the impact of the four factors on employees's lives, while the secondis a quantitative survey in which 120 people answered questions about the influence they receive from the four factors mentioned above. The results of the research revealed asignificant statistical correlation between several of these variables, and more specificallybetween prosperity and support, performance and support, prosperity and performance, prosperity and fear of Covid, and fear of Covid and performance.
Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ευημερίας των εργαζομένων, της υποστήριξης που αυτοί λαμβάνουν από τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, της απόδοσης της εργασίας τους και του φόβου για τον Covid – 19. Ηεργασία χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, όπου στο πρώτο γίνεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση των τεσσάρων παραγόντων στη ζωή των εργαζομένων, ενώ στο δεύτερο γίνεται μια ποσοτική έρευνα, στην οποία 120 άτομααπάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν την επιρροή που λαμβάνουν από τους τέσσερεις προαναφερθέντες παράγοντες. Στα αποτελέσματα της έρευνας, ανιχνεύθηκε μια σημαντικά στατιστική συσχέτιση μεταξύ αρκετών εκ των μεταβλητών αυτών, και πιοσυγκεκριμένα μεταξύ ευημερίας και υποστήριξης, απόδοσης και υποστήριξης, ευημερίαςκαι απόδοσης, ευημερίας και φόβου για Covid και καθώς και φόβου για Covid καιαπόδοσης.
Λέξη κλειδί Φόβος
Employees performance
Wellbeing
Covid-19
Perceived Organizational Support (POS)
Fear
Απόδοση εργαζομένων
Ευημερία
Υποστήριξη εργαζομένων
Διαθέσιμο από 2022-03-29 23:26:55
Ημερομηνία έκδοσης 03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-29 23:26:55
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/