Συλλογές
Τίτλος Data mining techniques σε online κατάστημα στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος Data mining techniques for an online store
Δημιουργός Πλέσσας, Ανδρέας
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Κορφιάτης, Νικόλαος
Λεκάκος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 77σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9427
Περίληψη The purpose of the Dissertation is to apply Data mining techniques in an Online store in Greece. With the development of technology, new possibilities are created for Businesses. At the same time, the dramatic increase of the collection and storage of data by organizations in relation to the development of their processing techniques, create new opportunities to attract new customers and retain existing ones. Online stores have been flourishing in Greece in recent years, has created healthy competition. This competition is reflected in the actions of each organization in order to attract more customers and, consequently, gain a larger market share. Data Mining Techniques are coming to implement new functionalities with capabilities, which can take off a company's revenue. The essay applies RFM Analysis and Market Basket Analysis techniques, which are popular techniques that come to answer key questions such as which customers add value to the business or which products are purchased in combination.
Ο σκοπός της Διπλωματικής εργασίας είναι να εφαρμοστούν τεχνικές Data mining σε Online κατάστημα στην Ελλάδα. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργούνται νέες δυνατότητες για το Επιχειρείν. Παράλληλα, η αυξανόμενη συλλογή, συγκέντρωση και αποθήκευση δεδομένων από τους οργανισμούς σε σχέση με την εξέλιξη των τεχνικών επεξεργασίας τους, ανοίγουν νέους δρόμους στη δημιουργία δυναμικών θεωριών για την προσέλκυση των νέων πελατών και διατήρησης των υφιστάμενων. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα ανθίζουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχοντας δημιουργήσει έναν υγιή ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός αυτός αντικατοπτρίζεται στις ενέργειες κάθε οργανισμού ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος πελατών και κατά συνέπεια, να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Τα Data Mining Techniques έρχονται να εφαρμόσουν νέες λειτουργικότητες με δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να απογειώσουν τα έσοδα μιας επιχείρησης. Στην εργασία εφαρμόζονται οι τεχνικές RFM Analysis και το Market Basket Analysis, οι οποίες αποτελούν δημοφιλείς τεχνικές που έρχονται να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα όπως ποιοί πελάτες προσθέτουν αξία στην επιχείρηση ή ποια προϊόντα αγοράζονται συνδυαστικά.
Λέξη κλειδί Market basket analysis
Συνδυαστικές αγορές
Electronic commerce
Consumer behaviour
Marketing data processing
RFM Model
Καλάθι αγορών
Ομαδοποίηση πελατών
Συμπεριφορά καταναλωτή
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Διαθέσιμο από 2022-04-18 22:38:59
Ημερομηνία έκδοσης 04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-04-18 22:38:59
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/