59 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η Ελλάς και η ολοκλήρωσις της δυτικής Ευρώπης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1961]
2. Αι σημεριναί τάξεις προς εθνικοποίησιν
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1921
3. Συμβολαί εις την θεωρίαν των συνεταιρισμών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1922
4. Η τετάρτη διεθνής διάσκεψις της εργασίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1922
5. Η εν Βαρσοβία XVII σύνοδος του Institut International De Statistique και τα Οικονομικά βαρόμετρα
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1929
6. Ο καπνός: η παραγωγή το εμπόριον η βιομηχανία και η φορολογία αυτού: μετά ιδιαιτέρας ερεύνης των Ελληνικών σχέσεων εν τω διεθνεί ανταγωνισμώ
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1932
7. Εμπορική Πολιτική (Εξωτερική)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1945
8. Διάγραμμα μεθόδων και ορών δια την ευρωπαϊκήν ολοκλήρωσιν
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1950
9. Διεθνείς στατιστικαί συνελεύσεις: Ινδίαι 1951
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1951
10. Διεθνές Συνέδριο Γενούης (1952): δια την έρευναν των οικονομικών προβλημάτων της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1953
11. Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Στατιστικής: Seminaire Interrnational de Statistique
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1953
12. Die klassische und die moderne nationalokonomie (1949): η κλασσική και η νεωτέρα πολιτική οικονομία
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος, Amonn, Alfred
Ημερομηνία: 1954
13. Αι ελληνοβραζιλιαναί εμπορικαί συναλλαγαί και η προοπτική της εξελίξεως των
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1956
14. Η συμβολή του Hermann Gross εις την Οικονομικήν έρευναν της Ν.Α. Ευρώπης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1964
15. Ηλία Βενέζη : Εμμανουήλ Τσουδερός: ο πρωθυπουργός της μάχης της Κρήτης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1966
16. Βιομηχανική οικοτεχνία εις τας ορεινάς περιοχάς: ενθαρρυντικαί προσπάθειαι εις το καντονιον Graubunden της Ελβετίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1968
17. Prof. Dr. Franz Dolger (4.10.1891-5.11.1968)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1969
18. In memoriam Andre Marchal (1907-1968)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος, Guitton, Henri
Ημερομηνία: 1969
19. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1968
20. Σπύρος Κορώνης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1946
21. Η 28η Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής (Ρώμη 6-12 Σεπτεμβρίου 1953)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1953
22. Το Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος και τα μελλοντικά προβλήματά του
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1954
23. Η Τρίτη σύνοδος της Εταιρείας "Νοτιανατολική Ευρώπη"
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1956
24. Η ελληνική οικονομία η κοινή αγορά και η ελευθέρα ζώνη ευρωπαϊκών συναλλαγών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1959
25. Το Πανεπιστήμιον του Βερολίνου και η επί της εν Γερμανία εξελίξεως επίδρασις του
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1962
26. Σεραφείμ Μάξιμος (1895-1962)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1962
27. Παρατηρήσεις εις την απογραφήν των εργατών Αθηνών -Πειραιώς του 1917
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1921
28. Στοιχεία του κοινωνικού δικαίου των συνεταιρισμών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1922
29. Walther Rathenau
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1922
30. Στοιχεία του κοινωνικού δικαίου των συνεταιρισμών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1922
31. Η έκτη διεθνής συνδιάσκεψις εργασίας: Γενεύη 16 Ιουνίου-5 Ιουλίου 1924
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1924
32. Hugo Stinnes
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1924
33. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1925
34. Θεωρία του χρήματος και πολιτική της νομισματικής εξυγιάνσεως
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1926
35. Ιωάννης Σ. Ζωγράφος (1844-1927)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1928
36. Ιστορία της πολιτικής οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1929
37. Σωκράτης Ιασεμίδης (1878-1929)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1929
38. Ιούλιος Beloch (21.1.1854 - 7.2.1929)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1929
39. Ο Werner Sombart και η συστηματοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1930
40. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εν τη οικονομία: συμβολή εις την μορφολογίαν της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1930

Σελίδες:  12