41. Το μέγαρον της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Format: pdf
Date: [1953]
42. Σημείωμα
Format: pdf
Date: [1953]
43. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
44. Αι ακαδημαϊκαί αρχαί
Format: pdf
Date: [1953]
45. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αναχωρών μετά την λήξιν της τελετής των αποκαλυπτηρίων της Αναθηματικής Στήλης των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών
Format: pdf
Date: [1953]
46. Η Σύγκλητος της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
47. Τακτικοί Καθηγητές
Format: pdf
Date: [1953]
48. Λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν
Format: pdf
Date: [1953]
49. Επιτροπαί - Εφορείαι - Συμβούλια
Format: pdf
Date: [1953]
50. Παραρτήματα της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
51. Άσκησις σπουδαστών εν τώ Εμπορευματολογικώ Μουσείω
Format: pdf
Date: [1953]
52. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς παρακολουθών ασκήσεις σπουδαστών εν τω Εμπορευματολογικώ Εργαστηρίω
Format: pdf
Date: [1953]
53. Η Μικτή Χορωδία της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
54. Από την εορτήν της Πρωτοχρονιάς εν τη Λέσχη καθ' ήν ώραν ψάλλεται ο Εθνικός Ύμνος
Format: pdf
Date: [1953]
55. Η Μικτή Χορωδία της Σχολής μετά της Εφορείας της Λέσχης κατά την εορτήν της Πρωτοχρονιάς
Format: pdf
Date: [1953]
56. Ομάς Καλαθοσφαίρας της Σχολής & Ομάς Πετοσφαίρας της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
57. Ποδοσφαιρική Ομάς της Σχολής & Ορειβατική Ομάς της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
58. Πρόγραμμα μαθημάτων Ακαδημαϊκού έτους 1952-1953
Format: pdf
Date: [1953]
59. Τριάκοντα τρία έτη δράσεως της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Format: pdf
Date: [1953]
60. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς κατά την Εθνικήν εορτήν της 28ης Οκτωβρίου 1952 υπο του πρυτάνεως κ. Νικολάου Γ. Φωτιά
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: [1953]

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »