1. Περί της φιλοσοφίαν της ιστορίας Marx-Spengler-Toynbee
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
2. Εράνιον προς Γεώργιον Μαριδάκην
Συγγραφέας: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
3. Προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
4. Η οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος: αι δυσχέρειαι
Συγγραφέας: Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
5. Αι χρήσεις των υποδειγματικών (models) εις την επιχειρηματικήν διοίκησιν
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
6. Οι βιομηχανικοί στόχοι του νέου οικονομικού προγράμματος
Συγγραφέας: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
7. Σκέψεις οικονομικής και φιλοσοφικής σκέψεως
Συγγραφέας: Λιακατάς, Λουκάς Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
8. Παρατηρήσεις τινές επί της οικονομικής αναπτύξεως και του εξωτερικού δημόσιου χρέους
Συγγραφέας: Μάντικας, Αγαμέμνονας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966

Σελίδες:  1