1. Περί της φιλοσοφίαν της ιστορίας Marx-Spengler-Toynbee
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1966
2. Εράνιον προς Γεώργιον Μαριδάκην
Author: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Format: pdf
Date: 1966
3. Προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Author: Δαμαλάς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 1966
4. Η οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος: αι δυσχέρειαι
Author: Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Format: pdf
Date: 1966
5. Αι χρήσεις των υποδειγματικών (models) εις την επιχειρηματικήν διοίκησιν
Author: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1966
6. Οι βιομηχανικοί στόχοι του νέου οικονομικού προγράμματος
Author: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 1966
7. Σκέψεις οικονομικής και φιλοσοφικής σκέψεως
Author: Λιακατάς, Λουκάς Ι.
Format: pdf
Date: 1966
8. Παρατηρήσεις τινές επί της οικονομικής αναπτύξεως και του εξωτερικού δημόσιου χρέους
Author: Μάντικας, Αγαμέμνονας
Format: pdf
Date: 1966

Pages:  1