1. Στρατηγική διενεργείας δημοσίων επενδύσεων προς επιτάχυνσιν της οικονομικής αναπτύξεως
Author: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Format: pdf
Date: 1968
2. Η σημασία της επιστημονικής ερεύνης δια τον τουρισμόν
Author: Λογοθέτης, Μιλτιάδης
Format: pdf
Date: 1968
3. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 1968
4. La statistica come metodologia delle scienze sociali
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1968
5. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κου. Δημητρίου Ν. Γαλάνη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού του έτους 1967
Author: Γαλάνης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1968
6. Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης κου Αχιλλέως Κομινού προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων (27 Ιουνίου 1968) επί του Ισολογισμού του έτους 1967
Author: Κομινός, Αχιλλέας
Format: pdf
Date: 1968
7. Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1967
Author: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Format: pdf
Date: 1968

Pages:  1