381. Η οικονομική ανάπτυξις της Βουλγαρίας
Author: Δελιβάνης, Δημ.
Format: pdf
Date: 1961
382. The modern marketing concept
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1961
383. La communaute economique europeenne
Author: Papaioannou, Th. Ep.
Format: pdf
Date: 1961
384. Πληθωρισμός και οικονομική ανάπτυξις
Author: Καλόγρης, Κωνσταντίνος Α.
Format: pdf
Date: 1962
385. Αυτοματοποίησις της παραγωγής: δευτέρα Βιομηχανική Επανάστασης
Author: Παπαλέκας, Ιωάννης Χ.
Format: pdf
Date: 1962
386. Επιτεύγματα του ελληνικού εξηλεκτρισμού και συμβολή αυτού εις την ανάπτυξιν της Εθνικής μας Οικονομίας
Author: Αποστολάκις, Γεώργιος Εμμ.
Format: pdf
Date: 1962
387. Εργασία και οικονομική ανάπτυξις
Author: Οικονόμου, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1962
388. Education for management in the United States and Europe
Author: Gavrielides, Harry D.
Format: pdf
Date: 1962
389. Το πρόβλημα εκ του οποίου εξαρτάται η τύχη του δυτικού πολιτισμού
Author: Graf, Hans
Format: pdf
Date: 1962
390. Έκθεσις επί του Ισολογισμού έτους 1961 της Τραπέζης Ελλάδος
Author: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Format: pdf
Date: 1962
391. Έκθεσις του Διοικητού Δημητρίου Ε. Χέλμη εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 14ης Απριλίου 1961
Author: Χέλμης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1962
392. Έκθεσις του Διοικητού Καθηγητού Στρατή Ανδρεάδη εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 28ης Μαρτίου 1962
Author: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Format: pdf
Date: 1962
393. Η βιομηχανία των "ελεύθερων" πλοίων και αι κυκλικαί διακυμάνσεις αυτής
Author: Μεταξάς, Β.Ν.
Format: pdf
Date: 1962
394. Καθίδρυσις και κατάλυσις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί Όθωνος
Author: Αγγελίδης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1962
395. Περί νομίσματος και πληθωρισμού
Author: Καραγιάννης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 1962
396. Οικονομική και κοινωνική πολιτική εις τα σύγχρονα Συντάγματα: κονωνική δημοκρατία
Author: Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Format: pdf
Date: 1962
397. Η επίδρασις διαφόρων ρυθμών οικονομικής δραστηριότητος επί της κατανομής του Εθνικού εισοδήματος: η περίπτωσις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Author: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Format: pdf
Date: 1962
398. Κατανομή του εθνικού εισοδήματος και της απασχολήσεως εν Ελλάδι
Author: Γερωνυμάκης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 1962
399. Αι αμοιβαίαι σχέσεις δημοσιονομικής και νομισματικής αρχής
Author: Κανάς, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1962
400. Επένδυσις εις τον ανθρώπινον παράγοντα και οικονομική ανάπτυξις
Author: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Format: pdf
Date: 1962

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »