501. Περί της φιλοσοφίαν της ιστορίας Marx-Spengler-Toynbee
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1966
502. Εράνιον προς Γεώργιον Μαριδάκην
Author: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Format: pdf
Date: 1966
503. Προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Author: Δαμαλάς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 1966
504. Η οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος: αι δυσχέρειαι
Author: Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Format: pdf
Date: 1966
505. Αι χρήσεις των υποδειγματικών (models) εις την επιχειρηματικήν διοίκησιν
Author: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1966
506. Οι βιομηχανικοί στόχοι του νέου οικονομικού προγράμματος
Author: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 1966
507. Σκέψεις οικονομικής και φιλοσοφικής σκέψεως
Author: Λιακατάς, Λουκάς Ι.
Format: pdf
Date: 1966
508. Παρατηρήσεις τινές επί της οικονομικής αναπτύξεως και του εξωτερικού δημόσιου χρέους
Author: Μάντικας, Αγαμέμνονας
Format: pdf
Date: 1966
509. Σύγκρισις απόψεων παλαιοτέρων και σύγχρονων συγγραφέων περί σταδίου οικονομικής αναπτύξεως
Author: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Format: pdf
Date: 1966
510. Εράνιον προς Γεώργιον Μαριδάκην
Author: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Format: pdf
Date: 1966
511. Εις την διαδοχήν των πολιτισμών
Author: Τσιριντάνης, Α. Ν.
Format: pdf
Date: 1966
512. Ηλία Βενέζη : Εμμανουήλ Τσουδερός: ο πρωθυπουργός της μάχης της Κρήτης
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1966
513. Corrado Gini (1884-1965)
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 1966
514. Taking inventory of contemporary economic theory
Author: Anagnos, Nicholas C.
Format: pdf
Date: 1967
515. Critique of Dr. Kenneth V. Lottich: the role of politics in changing civilizations
Author: Bardis, Panos D.
Format: pdf
Date: 1967
516. Πολιτική εισοδήματος: προϋποθέσεις εφαρμογής της μέσα στα διαρθρωτικά πλαίσια των νεοκαπιταλιστικών οικονομιών της Ευρώπης
Author: Γερμίδης, Δημήτριος Α.
Format: pdf
Date: 1967
517. Αστυφιλικά ρεύματα εν Ελλάδι: σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
Author: Νάκος, Γεώργιος Π.
Format: pdf
Date: 1967
518. Πολλαπλασιαστικαί επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής επί "ανοικτής" οικονομίας
Author: Πολίτης, Ιωάννης Δ.
Format: pdf
Date: 1967
519. Οικονομική οργάνωσις της κοινωνικής ασφαλίσεως εν Ελλάδι και αλλαχού
Author: Πρεβελάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 1967
520. Το 1821 και τα σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού
Author: Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1967

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »