101. Εμπορική αριθμητική: θεωρητική και πρακτική εφηρμοσμένη εις το εμπόριον, την βιομηχανία, την τράπεζαν και το χρηματιστήριον. Προς χρήσιν των εμπόρων, βιομηχάνων, τραπεζιτών, χρηματιστών, λογιστών, τραπεζιτικών υπαλλήλων, εμποροϋπαλλήλων και σπουδαστών των εμπορικών σχολών
Συγγραφέας: Βουλοδήμος, Ι.Κ., Παναγιωτόπουλος, Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1912
102. Αι γενικαί αρχαί του διπλογραφικού συστήματος των λογαριασμών προσιταί εις πάντα διανοούμενον: θέμα διαλέξεως ωργανωθείσης παρά της ακαδημαϊκής λογιστικής εταιρείας της Ελλάδος και δοθείσης εις την αίθουσαν "Παρνασσού" μετά φωτεινών προβολών κατά την 10ην Μαϊου 1926 υπό την προεδρίαν του κ. Α. Σπουργίτου
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1926
103. Συστήματα μαθημάτων λογιστικής: Α΄ σειρά μαθημάτων
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
104. Συστήματα μαθημάτων λογιστικής: Β΄σειρά
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος., Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
105. Λόγος εισαγωγικός εις την θεωρητικήν και εφηρμοσμένην λογιστικήν
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Μορφή: pdf
106. Εμποριολογία και εμπορική αλληλογραφία: διδακτικόν σύγγραμμα θεωρητικόν και πρακτικόν
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1915
107. Ο τόκος ως στοιχείον του κόστους παραγωγής και της επιχειρηματικής προόδου
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937
108. Κόστος, κοστολόγησις, βιομηχανική λογιστική
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1949
109. Στοιχεία οικονομικής των εκμεταλλεύσεων
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
110. Στοιχεία γενικών μαθηματικών
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
111. Αρχαί γενικής λογιστικής
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
112. Αρχαί γενικής λογιστικής: μέρος δεύτερον
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος
Μορφή: pdf
113. Θεωρία του κόστους
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
114. Γραμμικός προγραμματισμός: πίναξ LEONTIEF, εξισώσεις διαφορών
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
115. Πίνακες οικονομικών μαθηματικών: συμπλήρωμα των παραδόσεων
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
116. Εισαγωγικά μαθήματα φυσικών επιστημών
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
117. Στοιχεία γενικών μαθηματικών: τόμος Ι
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
118. Σημειώσεις γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα, από τας παραδόσεις
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
119. Γεωργοοικονομικαί έρευναι και αγροτική λογιστική: εισαγωγη της λογιστικής μεθόδου εν τη ελληνική αγροτική οικονομία
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
120. Οικονομική των επιχειρήσεων: εισαγωγή
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »