1. Το πιστεύω ενός απλού ανθρώπου
Author: Κλάρας, Μπάμπης
Format: pdf
Date: 1954
2. Περί αναλογικής εκλογής: εισήγησις προς την παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Επιτροπήν προς σύνταξιν σχεδίου νόμου περί αναλογικής εκλογής
Author: Χαριτάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1925
3. Αναγκαστικοί συναιτερισμοί εξωραϊσμού
Author: Χαριτάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1923
4. Η εκατονταετηρίς της επαναστάσεως
Author: Χαριτάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1921
5. Κράτος και οικονομία: ανατύπωσις εκ της "Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως", οργάνου της "Ενώσεως των Δήμων της Ελλάδος - περίοδος β΄, έτος ζ', τεύχος Α-Β, σ. 17-29
Author: Χαριτάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1928
6. Μελέται εφηρμοσμένης οικονομικής: τόμος Α΄
Author: Δεδόπουλος, Παν. Ι.
Format: pdf
Date: 1938
7. Θεωρία του κράτους
Author: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Format: pdf
Date: 1932
8. Η ελληνική βιομηχανία: (εκθέσεις και πορίσματα)
Format: pdf
Date: 1931
9. Η ελληνική βιομηχανία: βιομηχανική παραγωγή και αξία αυτής κατά τα έτη 1953 και 1954 εν συγκρίσει προς τα έτη 1939 και 1949: κατάλογος των κυριώτερων εργοστασίων
Author: Σιδέρης, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1955
10. Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος: τόμος Ι: εισαγωγή
Author: Μάνεσης, Αριστόβουλος Ι.
Format: pdf
Date: 1956
11. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού του έτους 1956
Format: pdf
Date: 04-1957
12. Πεπραγμένα 1938-1952
Format: pdf
Date: 1953
16. Διαφορικός λογισμός: τόμος Α΄: Η έννοια του αριθμού. Σύνολα. Όρια. Ακολουθίαι και σειραί. Παράγωγοι και διαφορικά συναρτήσεων μίας μεταβλητής
Author: Σαραντόπουλος, Σπυρίδων Β.
Format: pdf
Date: 1956
17. Στατιστική
Author: Allen, R. G. D.
Format: pdf
Date: 1955
18. Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: τόμος τέταρτος
Format: pdf
Date: 1956
19. Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: καταρτισθέν υπό της συντακτικής επιτροπής σχεδίου κώδικος νέας πολιτικης δικονομίας
Format: pdf
Date: 1955

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »