241. Τα οικονομικά της Μακεδονίας
Author: Κοφινάς, Γ. Ν.
Format: pdf
Date: 1914
242. Εισήγησις εις την μεταρρύθμισιν της κείμενης αμέσου φορολογίας
Author: Τανταλίδης, Δ. Λ.
Format: pdf
Date: 1917
243. Τα οικονομικά της Ελλάδος κατά τον πόλεμον
Author: Λεκατζάς, Θ.
Format: pdf
Date: 1919
244. Η φορολογία του επιτηδεύματος
Author: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Format: pdf
Date: 1933
245. Η φορολογία του οινοπνεύματος εν Ελλάδι
Author: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ., Καράς, Ιωάννης Δ.
Format: pdf
Date: 1934
246. Το πρόβλημα της κατανομής της φορολογικής εξουσίας μεταξύ κράτους και οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
Author: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Format: pdf
Date: 1933
247. Ακαδημεικά: τόμος τρίτος: Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν
Author: Βορέας, Θεόφιλος
Format: pdf
Date: 1935
248. Ακαδημεικά: τόμος δεύτερος: Ψυχολογία
Author: Βορέας, Θεόφιλος
Format: pdf
Date: 1933
249. Η γεωργία εν Ελλάδι: γενική επισκόπησις
Author: Χασιώτης, Σπυρ.
Format: pdf
Date: 1924
250. Τα αρωματικά φυτά και τα αιθέρια αυτών έλαια
Author: Σουρής, Πέτρος Γ.
Format: pdf
Date: 1938
251. Κοινωνικαί και οικονομικαί μελέται
Author: Φωτίου, Δ., Γυφτάκης, Α.
Format: pdf
Date: 1934
252. Στατιστική κινησεως ξένων εν Ελλάδι έτους 1924
Format: pdf
Date: 1925
253. Τα μέτρα ελέγχου συναλλάγματος εις τα διάφορα κράτη
Author: Μίχας, Αθανάσιος Π.
Format: pdf
Date: 1932
254. Περί κτηματικής πίστεως
Author: Θεοδωρίδης, Αριστομένης
Format: pdf
Date: 1899
255. Το σηροτροφικόν ζήτημα εν Ελλάδι, η αστοργία της πολιτείας και ο εκ του μονοπωλίου κίνδυνος
Format: pdf
Date: 1923
256. Ιστορική βιβλιογραφία: τα φυτικά και αι συναφείς εν Ελλάδι επιστήμαι απ' αρχής μέχρι του παρόντος, ήτοι φαρμακολογία, ιατρική, διαιτητική, αλχημεία, ερμητική, μαγεία, αστρολογία, λιθολογία, μεταλλευτική, χρωματολογία, αρωματική, κ.τ.τ.
Author: Κουρίλας, Ευλόγιος (Μητροπολίτης)
Format: pdf
Date: 1938
257. Περί των Ελληνικών σχολών εν Ρουμανία και περί της επιρροής αυτών επί του τε θρησκευτικού και πολιτικού εδάφους: 1644 - 1821
Format: pdf
Date: 1898
258. Εγχειρίδιον θεωρητικής και πρακτικής στατιστικής
Author: Block, Maurice
Format: pdf
Date: 1895
259. Τα τέλη χαρτοσήμου από ιστορικής και νομοθετικής απόψεως
Author: Μαγκριώτης, Δημ. Ι.
Format: pdf
Date: 1928
260. Λογιστική: θεωρία και τεχνική
Author: Παπαϊωάννου, Στρ. Κ.
Format: pdf
Date: 1938

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »