261. Πολιτική Οικονομία: κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού Κου Κυρ. Βαρβαρέσου
Author: Παπασπυρόπουλος, Βασίλειος Σ.
Format: pdf
Date: 1925
262. Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδος
Author: Αγάθος, Α.
Format: pdf
Date: 1926
263. Διοικητικόν δίκαιον: μετάφρασις εκ της δέκατης τρίτης (1933) εκδόσεως, μετά πολλών προσθηκών και συμπληρώσεων σχετικών προς την εν Ελλάδι κρατούσαν νομοθεσίαν και νομολογίαν υπό Μιχ. Δ. Στασινόπουλου: τη συνεργασία Ηλ. Ν. Γλυκοφρύδη.
Author: Berthelemy, Henry
Date: 1941
264. Διοκητικόν δίκαιον: τόμος Β΄, Ειδικόν Μέρος, Αι Διοικητικαί Υπηρεσίαι κατ΄ιδίαν
Author: Berthelemy, H.
Format: pdf
Date: 1941
265. Ειδική πολιτειολογία
Author: Jellinek, Georo
Format: pdf
Date: 1931
266. Δελτίον ιαματικών πηγών
Format: pdf
Date: 1932
267. Οργανική χημεία: μεθ' οδηγιών συνθέσεως οργανικών παρασκευασμάτων εξ' άπαντων των κεφαλαίων της οργανικής χημείας
Author: Κομνηνός, Τηλέμαχος
Format: pdf
Date: 1922
268. Οδηγίαι διά τον έλεγχον των συμβολαιογραφείων ως προς την εφαρμογήν των νόμων περί των τελών χαρτοσήμου και τοκοσήμου
Format: pdf
Date: 1933
269. Η ελληνική βιομηχανία κατά το έτος 1925
Author: Μικελής, Νικ.
Format: pdf
Date: 1926
270. Λογιστική εμπορική, βιομηχανική, γεωργική και τραπεζική
Author: Σάκκαρης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1903
271. Ιστορία του εμπορίου εν σχέσει και μετά της Γεωργίας και της Βιομηχανίας από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ΄ημάς χρόνων προς χρήσιν των εμπορικών σχολών και παντός εμπόρου
Author: Παπανδρεου, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1908
272. Λεξικόν του εμπορίου: κατά τα νεώτατα ευρωπαϊκά λεξικά
Format: pdf
Date: 1901
273. Μεγάλη αυτοδίδακτος λογιστική και καταστιχογραφία: εμπορική, τραπεζιτική και βιομηχανική, Ελληνιστί και Γαλλιστί μετά πλήρους συστήματος εμπορικής αριθμητικής
Author: Μελισσόπουλος, Δημήτριος Μ.
Format: pdf
Date: 1907
274. Νέα πλήρης λογιστική απλογραφική και διπλογραφική, θεωρητική και πρακτική, εφηρμοσμένη εφ΄ όλων των κλάδων του κυρίως εμπορίου, βιομηχανίας, τραπέζης κλπ.
Author: Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 1909
275. Μαθήματα τραπεζιτικής: μέρος δεύτερον: Η λογιστική των τραπεζών
Format: pdf
Date: 1932
276. Αυτοδίδακτος διπλογραφία: ήτοι τέλεια εκμάθησις της καταστιχογραφίας πρακτικώς τε και θεωρητικώς εις δέκα μόνον ημέρας
Author: Χρηστοβασίλης, Χ.
Format: pdf
Date: 1897
277. Λογιστική θεωρητική και εφηρμοσμένη: τόμος δεύτερος: Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων και άλλων γενικών θεμάτων
Author: Σαχίνης, Ιωάννης Γ.
Format: pdf
Date: 1931
278. Το νόμισμα
Author: Κατσελίδης, Γ.
Format: pdf
279. Αυτοδίδακτος διπλογαραφία κατά νεώτατον σύστημα αναλύσεως
Author: Καλαποδόπουλος, Γ. Α.
Format: pdf
Date: 1857
280. Λογιστική και διπλογραφία άνευ διδασκάλου
Author: Baure, Gabriel
Format: pdf
Date: 1901

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »