361. Γενικόν λογιστικόν σχέδιον
Author: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 1958
362. La Terre Sainte: essai sur l'histoire politique et diplomatique des lieux saints de la chretiente
Author: Moschopoulos, Nicephore
Format: pdf
Date: 1956
363. Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: τόμος πέμπτος: προσχέδιον άρθρων πολιτικής δικονομίας άρθρων 1-362
Author: Οικονομόπουλος, Γεώργιος Ιωαν.
Format: pdf
Date: 1957
364. Διοίκησις επιχειρήσεων: γενική επισκόπησις
Author: Kroeger, Arthur
Format: pdf
Date: 1958
365. Λογιστική: παραδόσεις προσηρμοσμέναι προς την Οικονομικήν των Εκμεταλλεύσεων και των Επιχειρήσεων, καθώς και προς το Λογιστικόν Δίκαιον
Author: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 1958
366. Αι αποσβέσεις της πάγιας περιουσίας και η τεχνική της λογιστικής των εμφανίσεως
Author: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Format: pdf
Date: 1958
367. Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1957
Format: pdf
Date: 1958
368. Σημασία, σκοποί και προβλήματα κοστολογήσεως
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1958
369. Η πτώχευσης της ομόρρυθμου εταιρείας
Author: Μητρούλης, Θεόδωρος Δ.
Format: pdf
370. Η σύγχρονος διεθνής κοινωνική πολιτική
Author: Μανούσης, Νικόλαος Δ.
Format: pdf
Date: 1958
371. Βιομηχανική λογιστική: προς χρήσιν των μαθητών των εμπορικών σχολών
Author: Αλικάκος, Δημ. Ν.
Format: pdf
Date: 1958
372. Δύο κόσμοι Αμερική και Ρωσία: μια φιλοσοφική επισκόπηση
Author: Haile, Pennington
Format: pdf
Date: 1953
373. Οι πόλεμοι των δούλων στην Ελληνική και Ρωμαική αρχαιότητα
Author: Λεκατσάς, Παναγής
Format: pdf
Date: 1957
374. Η ελαστικότης της ζητήσεως του αεριόφωτος εν Αθήναις: (μελέτη οικονομετρική)
Author: Λιάκης, Ιωάννης Π.
Format: pdf
Date: 1959
375. Η βιομηχανία της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κατά τα έτη 1955-1957
Author: Σιδέρης, Νικόλαος Γ., Φλώρος, Π. Κ.
Format: pdf
Date: 1958
376. Η ορεινή οικονομία της Ελλάδος : Εφαρμοστέα μέτρα δια την βελτίωσιν της οικονομίας των ορεινών πληθυσμών της χώρας
Author: Χηνόπουλος, Δημήτριος Β.
Format: pdf
Date: 1958
377. Το μάρμαρον της Ελλάδος
Author: Δανόπουλος, Αντώνιος Α.
Format: pdf
Date: 1958
378. Έρευνα επί του πιστωτικού προβλήματος : (επιδιώξεις και συνέπειαι της ακολουθουμένης πιστωτικής πολιτικής)
Format: pdf
Date: 1958
379. Αι οικονομίαι των Αραβικών χωρών (Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Συρία)
Author: Μπακαρίνος, Ευστάθιος Ι.
Format: pdf
Date: 1959
380. Οικονομική των εκμεταλλεύσεων: επιχειρήσεις και εν γένει οικονομικαί μονάδες
Author: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 1959

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »