401. Η υδατική και ενεργειακή οικονομία της Βορείου Ελλάδος ως βασικοί παράγοντες αναπτύξεως ταύτης
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Πραξιτέλης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
402. Η αξιοποίησις του ορυκτού πλούτου της Βορείου Ελλάδος
Συγγραφέας: Πολυμερόπουλος, Λεωνίδας Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
403. Ο καπνός εν τω πλαισίω της γεωργικής οικονομίας της Βορείου Ελλάδος
Συγγραφέας: Σκανδάλης, Ελευθέριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
404. Αδαμάντιου Κοραή: τα μετά θάνατον ευρεθέντα συγγραμμάτια: τόμος πρώτος
Συγγραφέας: Μαμούκας, Ανδρέας, Κοραής, Αδαμάντιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1881
405. Η εισροή ξένων κεφαλαίων και αι οικονομικαί και πολιτικαί της συνέπειαι
Συγγραφέας: Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
406. Μελέται επί του ισχύοντος αστικού δικαίου
Συγγραφέας: Μπαλής, Γεώργιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
407. Ελληνικόν ενοχικόν δίκαιον : τεύχος Α' : γενικόν μέρος
Συγγραφέας: Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Δ..
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
408. Ψυχοτεχνική και οικονομία
Συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1942
409. Επίτομος φυσική
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Γ. Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
410. Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης: της απλής καθαρευούσης
Συγγραφέας: Τζαρτζάνος, Αχιλλέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
411. Δημόσια οικονομική
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1942
412. Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: πολιτική του εξωτερικού εμπορίου: επί τη βάσει των παραδόσεων του καθηγητού Κυρ. Βαρβαρέσου
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Γεώργιος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
413. Η πολιτική της οικονομικής αυτάρκειας
Συγγραφέας: Αγαπητίδης, Σωτήριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
414. Οικονομικά έργα
Συγγραφέας: Quesnay, Francois
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
415. Αι θυσίαι της Ελλάδος στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
416. Δελτίον νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. διοικήσεως εμπορικού ναυτικού του έτους 1957
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
417. Η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης
Συγγραφέας: Μουμούρης, Μιχαήλ Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
418. Προγραμματισμός των αποθεμάτων εις τας οικονομικάς μονάδας
Συγγραφέας: Σαρσέντης, Βασίλειος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
419. Τοπική ανάπτυξη και αγροτική πολιτική
Συγγραφέας: Τσουδερός, Ιωάννης Εμμ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
420. Γενικόν πρόγραμμα εκπαιδεύσεως διά το έτος 1961
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961

Σελίδες:  « Previous 10212223Next 10 »