161. Τα ελληνικά νομίσματα
Format: pdf
Date: 06-1932
162. Αι επτακοσίαι πενήντα μεταλλικαί πηγαί της Ελλάδος
Author: Λέκκας, Νικ. Γ.
Format: pdf
Date: 1938
163. L' etalon - or en theorie et en praticque
Author: Zolotas, Xenophon
Format: pdf
Date: 1933
164. Essai critique sur les fondements de la comptabilite
Author: Tsimaras, Marios N.
Format: pdf
Date: 1932
165. Οι συνεταιρισμοί καταναλώσεως
Author: Ζίντ, Κάρολος
Format: pdf
Date: 1932
166. Οι συνεταιρισμοί από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως και οι συνεταιρισμοί εις την Ελλάδα
Author: Grunfeld, Ernest, Τζωρτζάκης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 1932
167. Η πίστις κατά την πολιτικήν και την δημόσιαν οικονομίαν
Author: Γεωργιάδης, Δημήτριος Θ.
Format: pdf
Date: 05-1933
168. Παληά Αθήνα
Format: pdf
Date: 1931
169. Ερμηνεία του δημόσιου λογιστικού
Author: Οικονομίδης, Μιλτιάδης Αθ.
Format: pdf
170. Δημόσιον λογιστικόν: κείμενον και ερμηνεία
Author: Οικονομίδης, Μιλτιάδης
Format: pdf
Date: 1936
171. La cite grecque
Author: Glotz, Gustave
Format: pdf
Date: 1928
172. Το κλίμα της Θεσσαλονίκης
Author: Αλεξάνδρου, Λουκάς
Format: pdf
Date: 1933
173. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος 1830-1933: μετά συντόμου επισκοπήσεως της ιστορικής εξελίξεως της διεθνούς εξωτερικής εμπορικής πολιτικής και της δράσεως της Κ.Τ.Ε. επί ταύτης
Author: Ανδρέου, Απόστολος Ι.
Format: pdf
Date: 1933
174. Τα μεταλλικά ύδατα της νήσου Λέσβου
Author: Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Format: pdf
Date: 1932
175. Πολιτική οικονομία: ιδίως εν σχέσει με την εν Ελλάδι κατάστασιν
Author: Κουτούπης, Θαλής Σ.
Format: pdf
Date: 1933
176. Η φορολογική επιβάρυνσις ειδών τινών πρώτης ανάγκης εν Ελλάδι: έρευνα ενεργηθείσα υπό της υπηρεσίας του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου
Format: pdf
Date: 1933
177. Δοκίμιον περί της αγροτικής οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας
Author: Δελαβέρνης, Λ.
Format: pdf
Date: 1865
178. Πραγματεία περί προικός: βραβευθείσα κατά τον Γ΄ Σγούτειον διαγωνισμόν
Author: Πολυγένης, Κωνσταντίνος Η.
Format: pdf
Date: 1891
179. Περί της μετά την λύσιν του γάμου τύχης της προικός: κατά το εν Ελλάδι κρατούν Ρωμαϊκόν και Βυζαντινόν δίκαιον
Author: Ρακτιβάν, Κωνστ. Δ.
Format: pdf
Date: 1892
180. Το πρόβλημα του αργύρου: συμβολή εις την έρευναν των προβλημάτων της παγκοσμίου κρίσεως
Author: Κουβέλης, Πέτρος Τ.
Format: pdf
Date: 1934

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »