181. Κεφαλαιώδη τινά σημεία του προσφυγικού ζητήματος
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
182. Το ζήτημα των επανορθώσεων: η κατοχή της κοιλάδος του Ρουρ και το σχέδιον των εμπειρογνωμόνων
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
183. Απολογισμός του ορκωτικού συστήματος παρ υμίν
Συγγραφέας: Ρηγόπουλος, Θ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
184. Η έκτη διεθνής συνδιάσκεψις εργασίας: Γενεύη 16 Ιουνίου-5 Ιουλίου 1924
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
185. Hugo Stinnes
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
186. Ιδιωτικά ταμεία συντάξεων
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
187. Μεθοδολογικά προβλήματα της πολιτικής επιστήμης
Συγγραφέας: Καψαλόπουλος, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
188. Θεωρία της δημοσίου οικονομίας: νέαι οδοί εν τη δημόσια οικονομία
Συγγραφέας: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
189. Η φορολογία των ανωνύμων εταιρειών: παρατηρήσεις εις την εισήγησιν περί επενεκτέων μεταρρυθμίσεων εις την φορολογίαν των καθαρών προσόδων και εις άλλους τινάς αμέσους φόρους του Υπουργείου των Οικονομικών
Συγγραφέας: Λοβέρδος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
190. Τρόπος και νόμος της εξελίξεως των εθνών
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
191. Συμβολή εις την κοινωνιολογικήν θεωρίαν περί της καταγωγής του σχηματισμού και της εξελίξεως της οικογενείας
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
192. Ο νόμος ΓΧΜΒ΄εν σχέσει προς την νυν συναλλαγματικήν αρρυθμίαν
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
193. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
194. Φορδισμός: αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
195. Το πλάτος της ιστορίας
Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
196. Αι θεωρίαι του L. Duguit
Συγγραφέας: Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
197. Νομικά έθιμα της νήσου Άνδρου: ήτοι τοπικαί εν Άνδρω συνήθειαι περί του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου εμπορικών συμβάσεων αγροτικών εκμισθώσεων κλπ.
Συγγραφέας: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
198. Εισηγητήριος έκθεσις επί του απολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1924
Συγγραφέας: Διομήδης, Αλ. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
199. Η νομική θέσις των βουλευτών και η βουλευτική ασυλία του λόγου
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
200. Το πρόβλημα του πληθυσμού εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Χατζηβασιλείου, Γρηγόριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »