41. Η αντίδραση της αγοράς σε προσδιοριστικούς παράγοντες κερδοφορίας για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες
Author: Μπερέτη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 10-2005
42. Εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο: το εννοιολογικό πλαίσιο του XBRL και οι επιπτώσεις του στην διαδικασία του ελέγχου
Author: Αρτσάνος, Νικόλαος - Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 10-2005
43. Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής φορολογικής λογιστικής: μια θεωρητική προσέγγιση
Author: Μπακάλογλου, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 11-2005
44. Εισαγωγή συστημάτων διπλογραφικής λογιστικής σε δήμους
Author: Στάμος, Φώτιος Δ.
Format: pdf
Date: 11-2005
45. Διερευνητική μελέτη των επιλογών των λογιστικών πολιτικών των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2002-2004
Author: Λουκάς, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 10-2005
46. Dividend changes and the persistence of past earnings changes:empirical evidence from the Athens stock exchange
Author: Μαρινάκης, Παντελής
Format: pdf
Date: 09-2005
47. Τιτλοποίηση απαιτήσεων
Author: Σουλιτσιώτη, Ανθούλα
Format: pdf
Date: 12-2005
48. Η διερεύνηση της συσχέτισης θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών με τις αποδόσεις των τιμών των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριος Αξιών Αθηνών εταιρείες
Author: Παπανδρέου, Νικόλαος Θ.
Format: pdf
Date: 09-2005
49. Implied volatility and asset returns
Author: Παπασταθοπούλου, Ηλέκτρα
Format: pdf
Date: 10-2006
50. Ανάλυση του περιεχομένου των πρώτων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συνέταξαν οι ελληνικές τράπεζες με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.
Author: Κοντέλλης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 10-2006
51. Προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών εταιρειών
Author: Αντωνίου, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 10-2006
52. Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC): μελέτη περίπτωσης στον οργανισμό ΖΕΥΑ (εταιρία στην οποία εργάζομαι)
Author: Λοϊζίδη, Ελένη - Ανδρομάχη
Format: pdf
Date: 10-2006
53. Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 στις οικονομικές καταστάσεις των βρετανικών εμπορικών τραπεζών
Author: Χαραλαμπάκη, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 10-2006
54. Exploring the characteristics of a long-lived hedge fund strategy: statistical arbitrage
Author: Παπαγεωργίου, Βασίλειος Α.
Format: pdf
Date: 09-2006
55. Η αντίδραση της αγοράς κατά την ανακοίνωση επαναγοράς ιδίων μετοχών: μελέτη για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Λιαπάκη, Περσεφόνη
Format: pdf
Date: 07-2006
56. Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα: ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων στους τομείς πετρελαίου και έργων υποδομής
Author: Ραβούση, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2006
57. Market response to accounting and supplemental disclosures: earnings, book value of equity and capital adequacy ratios evidence from the banking sector of the Athens Stock Exchange
Author: Κίτρα, Φωτεινή - Σοφία
Format: pdf
Date: 09-2006
58. Bank specific, industry related and macroeconomic determinants of bank profitability in the new EU member states
Author: Κονδύλη, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 07-2006
59. Cost efficiency of the greek banking industry
Author: Μεσσήνης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 10-2006
60. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στους προϋπολογισμούς
Author: Μαδημένος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 09-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »