1. Η θεωρητική οικονομική επιστήμη κατά τον Franz Oppenheimer
Author: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Format: pdf
Date: 1927
2. Οικονομική επιστήμη και ποσωτική καταμέτρησις
Author: Κουτσογιάννης, Ι.
Format: pdf
Date: 1927
3. Η δασμολογική προστασία και η άμεσος φορολογία των σιτηρών
Author: Σάντης, Δημήτριος Κ.
Format: pdf
Date: 1927
4. Αι συναλλαγματικαί θεωρίαι
Author: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Format: pdf
Date: 1927
5. Η στρατολογία των υπαλλήλων και τα πανεπιστήμια εις την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν
Author: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 1927

Pages:  1