ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The influence of human factors on maritime accidents
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση των ανθρώπινων παραγόντων στα ναυτικά ατυχήματα
Δημιουργός :Γλυκοφρίδη-Φράγκου, Σωτηρία
Χαιροπούλου, Μαρία
Glykofridi-Fragkou, Sotiria
Chairopoulou, Maria
Συντελεστής :Sapouna, Panagiota (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Demirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10902
Περίληψη :Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα ναυτικά ατυχήματα, είναι απαραίτητη η διεξοδική εξερεύνηση του ανθρώπινου παράγοντα και του τρόπου με τον οποίον επηρεάζει την ναυτική ασφάλεια και τα ναυτικά ατυχήματα. Σε αυτό θα επικεντρωθεί η παρούσα έρευνα και θα υλοποιηθεί μέσω της περισυλλογής πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών από ανθρώπους που δουλεύουν στην ναυτιλία, τόσο στα πλοία όσο και στα γραφεία, αντί να αναλυθούν οι ναυτικές αναφορές ατυχημάτων, όπως έκαναν οι προηγούμενοι ερευνητές. Μετά από διεξοδική ανάλυση διάφορων ερευνητικών εργασιών, βρέθηκαν οι βασικοί παράγοντες πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων. Επιπλέον εντοπίστηκε πως ελάχιστες έρευνες χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια για την ανάλυση τους ή χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια μαζί με τις ναυτικές αναφορές ατυχημάτων. Ένα άλλο στοιχείο που εντοπίστηκε είναι πως τα ερωτηματολόγια είναι αποτελεσματικά σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα όπως στην ανάλυση του ανθρώπινου παράγοντα στα αυτόνομα πλοία ή σε περιπτώσεις όπου οι ερευνητές ήθελαν να εντοπίσουν τους αιτιώδεις παράγοντες από ναυτικούς εμπειρογνώμονες, όπως στις περιπτώσεις που τα ατυχήματα σχετίζονται με την πλοήγηση πιλότου ή σε περιπτώσεις που τα ατυχήματα προκλήθηκαν σε υποανάπτυκτες χώρες. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα ποσοτικό ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε το οποίο βασίστηκε στην μέθοδο HFACS-MA, με σκοπό να ερευνήσει την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στα ναυτικά ατυχήματα. Η παρούσα έρευνα συνοδευόμενη με ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να καλύψει το κενό που άφησαν προηγούμενες έρευνες οι οποίες δεν εντόπισαν τους παράγοντες που συμβάλλουν σε ναυτικά ατυχήματα συγκρίνοντας την άποψη διάφορων ειδικών στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Με αυτή την μελέτη, οι απόψεις του θαλάσσιου προσωπικού και του προσωπικού των γραφείων θα συγκριθεί, εμβαθύνοντας στην προσωπική εμπειρία και άποψη σχετικά με τα ναυτικά ατυχήματα. Αφού τα δεδομένα των ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος SPSS, όπου πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, ανάλυση συσχέτισης και παλινδρόμηση. Εντοπίστηκε πως οι δύο ομάδες του θαλάσσιου προσωπικού και του προσωπικού των γραφείων έχουν διαφορετικές εμπειρίες και αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τους ανθρώπινους παράγοντες που προκαλούν ατυχήματα. Για το προσωπικό του γραφείου, τα σφάλματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ για το θαλάσσιο προσωπικό, οι εποπτικές παραβάσεις, η κατάσταση του χειριστή και οι παραβάσεις είναι πιο κρίσιμες. Αυτά τα ευρήματα μπορούν να κατευθύνουν τη δημιουργία στρατηγικών για την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων στα διάφορα αυτά πλαίσια.
For maritime accidents to better be addressed, a thorough insight in human factors and the ways they affect maritime safety and cause accidents would be beneficial. This is what will be focused on this research and will be served through gathering valuable insights and experiences from people working in the shipping industry, both at sea and ashore, instead of just analyzing accident reports, like other researchers have done. After a comprehensive analysis of various research papers, the main causal factors of maritime accidents were identified. It was also identified that just a few papers only use questionnaires for their analysis or they use questionnaires together with maritime accident reports. Another thing that was realized is that questionnaires are effective in cases that there were not available data such as the analysis of human factors on autonomous ships or in cases that researchers wanted to find the causal factors from shipping experts, such as in cases that the accidents are related with pilots navigation, or in cases that the maritime accidents are caused in underdeveloped countries. Therefore, utilizing the available information, a quantitative questionnaire was developed which was based on the HFACS-MA method, with the aim to examine the influence of human factors on maritime accidents. The current research accompanied with the questionnaire, aims to bridge the gap left by previous studies, which did not allocate the contributing factors of maritime accidents by comparing the opinion of various experts in the shipping industry. With this study, the perspectives of seagoing and office personnel will be compared, by delving into their personal experience and perspective, with regard to maritime accidents. Once the data of the questionnaire responses were collected in google form, were then analyzed through SPSS software, where descriptive statistics, correlation and regression analysis were conducted. It was identified that the two groups of seagoing and office personnel have different experiences and contradictory perspectives about the human factors that cause accidents. For office personnel, errors play a significant role, while for seagoing personnel, supervisory violations, condition of operator and the violations are more crucial. These findings can guide the development of strategies to prevent maritime accidents in these different contexts.
Λέξη κλειδί :Ναυτικά ατυχήματα
Ανθρώπινος παράγοντας
Ναυτική ασφάλεια
Maritime accidents
Human factor
Maritime safety
HFACS-MA
Διαθέσιμο από :2023-12-05 22:41:34
Ημερομηνία έκδοσης :05-12-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-05 22:41:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chairopoulou_Glykofridi_Fragkou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf