ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Reduction of ship' s environmental impact. How Greek shipping companies respond
Εναλλακτικός τίτλος :Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του πλοίου. Πώς απαντούν οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες
Δημιουργός :Καραγιάννη, Ολυμπία-Χριστίνα
Karagianni, Olympia-Christina
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10903
Περίληψη :Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί ζωτικό συστατικό της παγκόσμιας οικονομίας, μεταφέροντας περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων. Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στα πρότυπα του εμπορίου, τεχνολογικές προόδους και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα οξείδια του θείου (SOx), είναι μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Εκτός από το ότι είναι σημαντική πηγή σωματιδίων (PM), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και ουσιών που καταστρέφουν το όζον (ODS), η βιομηχανία είναι επίσης σημαντική πηγή άλλων ρύπων. Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες όπως η απόρριψη νερού έρματος, οι πετρελαιοκηλίδες και τα θαλάσσια απορρίμματα επηρεάζουν το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτά μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες που βασίζονται στους θαλάσσιους πόρους. Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό ανησυχούν περισσότερο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Διάφοροι διεθνείς, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και πρότυπα, όπως η Σύμβαση MARPOL του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και η Σύμβαση διαχείρισης υδάτων έρματος, έχουν επινοηθεί για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
The global shipping industry is a vital component of the global economy, transporting approximately 80% of global merchandise commerce. In recent years, the industry has experienced significant changes and challenges, including alterations in trade patterns, technological advances, and environmental concerns. Air pollution, particularly from the emission of greenhouse gases (GHGs) such as carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOx), and sulfur oxides (SOx), is one of the major environmental impacts of the maritime industry. In addition to being a significant source of particulate matter (PM), volatile organic compounds (VOCs), and ozone-depleting substances (ODS), industry is also a significant source of other pollutants. Shipping activities such as ballast water discharge, oil spills, and marine litter impact marine and coastal environments in addition to air pollution. These can have negative effects on marine ecosystems, human health, and biodiversity, as well as the economic and social activities that rely on marine resources. In recent years, regulators, stakeholders, and the general public have become more concerned about the environmental impacts of the maritime industry. Various international, regional, and national regulations and standards, such as the International Maritime Organization's (IMO) MARPOL Convention and the Ballast Water Management Convention, have been devised to address these issues. Therefore, it is crucial to study the environmental impact of ships in order to comprehend the current trend in the shipping industry and the environmental and social repercussions of its practices. The objective of this thesis is to shed light on how Greek maritime companies are responding to these environmental challenges, as well as the implications of their actions for the industry and the environment.
Λέξη κλειδί :Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Μόλυνση
Ναυτιλία
Environmental impacts
Pollution
Shipping
Διαθέσιμο από :2023-12-05 16:12:30
Ημερομηνία έκδοσης :05-12-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-05 16:12:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karagianni_2023.pdf

Τύπος: application/pdf