ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες των περιθωρίων συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου στην Ευρώπη κατά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο
Εναλλακτικός τίτλος :Determinants of pricing credit default swap spreads in Europe during the Russo-Ukrainian war
Δημιουργός :Μάνου, Αγγελική
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10904
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα διερευνά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τιμολόγησης των περιθωρίων συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης εντός της Ευρωζώνης με υπόβαθρο τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ο πόλεμος οδήγησε σε αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών, αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και σημαντική μεταβολή του κλίματος των επενδυτών. Κατά τη διάρκεια τέτοιων ταραγμένων περιόδων, είναι σημαντική η κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων των συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και των επιπτώσεών τους για τους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αναλύοντας δεδομένα από ένα δείγμα χωρών της Ευρωζώνης, η έρευνα αυτή επιδιώκει να διαλευκάνει τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ διαφόρων χρηματοοικονομικών και γεωπολιτικών παραγόντων και την επιρροή τους στην τιμολόγηση των CDS. Συγκεκριμένα, η μελέτη στοχεύει να προσδιορίσει τους μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση και τη διαπραγμάτευση των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης κατά την περίοδο του Ρωσο-Ουκρανικου πολέμου, να εξετάσει τον αντίκτυπο του πολέμου στην πιστοληπτική ικανότητα και το προφίλ κινδύνου των ευρωπαϊκών εταιρειών, όπως αντικατοπτρίζεται στα περιθώρια των συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και να αναλύσει τη σχέση μεταξύ των συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και άλλων δεικτών της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε περιόδους ένοπλων συγκρούσεων και πολέμων. Η μελέτη χρησιμοποιεί μια ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας οικονομετρικές τεχνικές για την ανάλυση σχετικών συνόλων δεδομένων που περιλαμβάνουν τα περιθώρια των συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, μακροοικονομικούς δείκτες και άλλες μεταβλητές της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Η ανάλυση διεξήχθη με τη χρήση ενός πλαισίου δεδομένων πάνελ, το οποίο καλύπτει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το χρονικό διάστημα του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.
The present research investigates the determinants of pricing credit default swap spreads within the Eurozone against the backdrop of the Russo-Ukrainian war. The war has led to increased market volatility, elevated credit risk, and significant shifts in investor sentiment. During such tumultuous periods, understanding the determinants of credit default swap contracts and their implications for financial professionals and policymakers is crucial.Analyzing data from a sample of Eurozone countries, this study aims to clarify the complex relationships between various financial and geopolitical factors and their influence on CDS pricing. Specifically, the research seeks to identify the macroeconomic factors affecting the pricing of credit default swap contracts during the Russo-Ukrainian war, examine the war's impact on the creditworthiness and risk profile of European companies as reflected in CDS margins, and analyze the relationship between credit default swap contracts and other indicators of the financial market during armed conflicts and wars. The study employs a quantitative research approach, utilizing econometric techniques to analyze relevant datasets that include credit default swap margins, macroeconomic indicators, and other variables in the financial market. The analysis is conducted using a panel data framework covering multiple European countries over the time span of the Russia-Ukraine war.
Λέξη κλειδί :Σύμβαση ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος
Πιστωτικός κίνδυνος
Credit default swaps spreads (CDS spreads)
Russo-Ukrainian war
Credit risk
Διαθέσιμο από :2023-12-06 22:36:27
Ημερομηνία έκδοσης :27-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-06 22:36:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf