ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πως η κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης επηρεάζει την ποιότητα των κερδών
Εναλλακτικός τίτλος :How the capitalization of R&D expenses affects earnings quality
Δημιουργός :Βλαχαντώνης, Σπυρίδων
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10905
Περίληψη :Η διπλωματική εργασία αφορά την επίδραση της κεφαλαιοποίησης των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στην ποιότητα των κερδών. Εξετάζεται από χρηματοοικονομική προσέγγιση. Η ποιότητα των κερδών αναφέρεται στην ικανότητα αυτών να θεωρούνται υψηλής ποιότητας όταν προβλέπεται ότι θα επαναλαμβάνονται σε μελλοντικά χρονικά διαστήματα, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη σταθερότητα και την απόδοση της εταιρείας στον τομέα των κερδών. Από την άλλη, η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογικής προόδου και συνεπώς τα ποσά που δαπανά η επιχείρηση σε αυτό τον τομέα είναι σημαντικά. Η διπλωματική χρησιμοποιεί ποσοτική μέθοδο και συγκεκριμένα την ανάλυση δευτερογενών δεδομένων για να εκτιμήσει το αν η κεφαλαιοποίηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης επηρεάζει την ποιότητα των κερδών. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε δείγμα 7321 καταχωρήσεων που αφορούν Φαρμακευτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ την περίοδο 2010-2023. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Δείκτης Ποιοτικής Κερδοφορίας έχει σημαντική θετική και μη ισχυρή σχέση με τα έξοδα της έρευνας και ανάπτυξης, με τον λόγο έξοδα έρευνας και ανάπτυξης προς πωλήσεις και με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι καμία από τις μεταβλητές που εξετάστηκαν δεν μπορεί να αποτελέσει στατιστικά σημαντικό εκτιμητή του ΔΠΚ.
The thesis is about the effect of capitalization of R&D expenses in earnings quality. Reviewed by financial approach earnings quality refers to ability of these to be considered of high quality when they are predicted to be repeated at future time intervals, thus reflecting the stability and company profit performance. On the other hand, research and development (R&D) is the core of technological progress and therefore the and therefore the amounts spent by the company in this area are significant. We use a quantitative method and specifically the secondary analysis data to assess whether the capitalization of research and development costs affects the quality of earnings. A sample of 7321 was used for the analysis entries involving US Pharmaceutical companies in the period 2010-2023. The results showed that the Quality of Earnings Ratio (QoE ratio) has significant positive and non-strong relationship with the costs of research and development, with the ratio of research and development expenses to sales and to capital expenses business expenses. The results also showed that none of the variables examined cannot be statistically significant QoE predictors.
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιοποίηση εξόδων
Δείκτης ποιοτικής κερδοφορίας
Φαρμακευτική εταιρεία
Capitalization of costs
Research and development (R&D)
Quality of Earnings Ratio (QoE)
Pharmaceutical company
Ημερομηνία έκδοσης :10-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :07-12-2023
Ημερομηνία αποδοχής :07-12-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachantonis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf