ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο αντίκτυπος της Covid-19 στη ναυτιλιακή αγορά: χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της ΝΥ ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων (2016-2021)
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of Covid-19 on the shipping market: financial analysis and comparison of listed Greek shipping companies on the New York Stock Exchange (2016-2021)
Δημιουργός :Αποστόλου, Μιχαήλ
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Τοπάλογλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10906
Περίληψη :Θεωρητικό υπόβαθρο : Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, προκάλεσε διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και μείωση της ροής αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών, με αποτέλεσμα τη μείωση του διεθνούς εμπορίου, που οδήγησε σε μείωση του όγκου φορτίου και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Επιπλέον, το κλείσιμο των λιμένων και τα αυξημένα μέτρα υγείας και ασφαλείας έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις και αυξημένο λειτουργικό κόστος για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η κρίση όμως που προκάλεσε η πανδημία δεν επηρέασε με τον ίδιο τρόπο όλα τα τμήματα της αγοράς της εμπορικής ναυτιλίας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αποτυπώσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη ναυτιλιακή αγορά, και συγκεκριμένα τις μεταβολές που επέφερε στους τρείς κύριους κλάδους της και συγκεκριμένα στις επιπτώσεις της στην αγορά θαλάσσιας μεταφοράς των ξηρών χύδην φορτίων, των υγρών χύδην φορτίων και των εμπορευματοκιβωτίων. Μεθοδολογία: Η επίτευξη του στόχου έγινε με την επιλογή τριών εισηγμένων εταιριών στο NYSE, ελληνικών συμφερόντων, που ο στόλος τους στην πλειοψηφία του ανήκει σε κάποια από τις τρείς αυτές διακριτές κατηγορίες, για τις οποίες αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν βασικοί οικονομικοί δείκτες για τη περίοδο 2016 με 2021. Συγκεκριμένα εξετάστηκε το πώς η πανδημία επηρέασε τους δείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, κάλυψης χρέους ή μόχλευσης, δραστηριότητας και αποτίμησης της εμπορικής ναυτιλίας στους τομείς της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υγρού και ξηρού χύδην φορτίου. Συμπεράσματα: Η πανδημία φαίνεται να επηρέασε θετικά την ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την ελκυστικότητα των μετοχών στον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ τις επηρέασε αρνητικά στον κλάδο μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην. Η πανδημία φαίνεται να αύξησε τους δείκτες χρέους και στους τρεις υπό μελέτη κλάδους.
The COVID-19 pandemic has significantly affected the global economy, disrupted global supply chains and reduced the flow of goods and services between countries, resulting in a decrease in international trade that has led to a reduction in cargo volumes and overcapacity in the shipping industry. In addition, port closures and increased health and safety measures have caused delays and increased operating costs for shipping companies. However, the crisis caused by the pandemic did not affect all market segments of merchant shipping in the same way. Purpose: The purpose of this dissertation is to capture the impact of the COVID-19 pandemic on the shipping market, and in particular the changes it has brought to its three main sectors and specifically to its impact on the maritime transport market of dry bulk cargoes, liquid bulk cargoes and containers. Methodology: The goal was achieved by selecting three listed companies on the NYSE, of Greek interests, whose fleet in its majority belongs to one of these three distinct categories, for which key economic indicators were recorded and analyzed in the period 2016 to 2021. In particular, it examined how the pandemic affected the liquidity, profitability, debt coverage or leverage ratios, activity and valuation of merchant shipping in the sectors of container, liquid and dry bulk cargo. Conclusions: The pandemic seems to have positively affected the liquidity, activity, profitability and attractiveness of stocks in the dry bulk and container shipping sector, while negatively affecting them in the bulk liquid cargo sector. The pandemic appears to have increased debt ratios in all three sectors under study
Λέξη κλειδί :Κορονοϊός
Εμπορική ναυτιλία
Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
Μεταφορά υγρού φορτίου χύδην
Ξηρό χύδην φορτίο
Covid-19
Merchant shipping
Container shipping
liquid bulk transport
Dry bulk carriers
Διαθέσιμο από :07-12-2023
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :07-12-2023
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Apostolou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf