ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The "Exxon Valdez" accident and its impact in the marine insurance industry
Εναλλακτικός τίτλος :Το "Exxon Valdez" ατύχημα και η επίδρασή του στην αγορά ναυτασφαλίσεων
Δημιουργός :Μυλωνά, Κυριακή-Σταματία
Περσκέφα, Σουέλα
Mylona, Kyriaki-Stamatia
Perskefa, Souela
Συντελεστής :Berketis, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Zisis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10907
Περίληψη :Το ατύχημα "Exxon Valdez", ένα σημαντικό γεγονός στη ναυτική ιστορία, εκτυλίχθηκε στις 24 Μαρτίου του 1989, όταν το πετρελαιοφόρο «Exxon Valdez» προσάραξε στην Αλάσκα, απελευθερώνοντας μεγάλο ποσότητα αργού πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ακολουθώντας αυτό το καταστροφικό γεγονός, ο OPA 90 τέθηκε σε ισχύ ως απάντηση στο ατύχημα, σε μια προσπάθεια αποφυγής μελλοντικών απωλειών με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και τις τοπικές οικονομίες. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τον αντίκτυπο του OPA 90 στους αριθμούς περιστατικών πετρελαιοκηλίδων αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα από αξιόπιστες πηγές για να κατασκευάσει ένα μαθηματικό μοντέλο προκειμένου να εξηγηθεί η σχέση μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων και της εμφάνισης πετρελαιοκηλίδων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, στατιστικές τεχνικές όπως το Poisson Regression χρησιμοποιήθηκε, τα εργαλεία λογισμικού και η γλώσσα προγραμματισμού R. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας απεικονίζονται και σχολιάζονται ανάλογα σύμφωνα με τον αρχικό στόχο της μελέτης. Εν συντομία, το μαθηματικό μοντέλο που σχηματίστηκε αποδείχθηκε ότι είναι κατάλληλο για τα επιλεγμένα δεδομένα. Περιλάμβανε την ώρα του συμβάντος, τον τύπο του σκάφους, τον τύπο και την ποσότητα του ρυπογόνου προϊόντος που χύθηκε και η αιτία του συμβάντος ως πιθανοί καθοριστικοί παράγοντες πετρελαιοκηλίδων. Ο χρόνος του συμβάντος και του τύπου του σκάφους βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές παράμετροι. Επιπροσθέτως, εξήχθησαν και άλλα συμπεράσματα για να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει ποια είναι τα περισσότερα συχνά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μια πετρελαιοκηλίδα, ως αναφορά σε πιθανή περαιτέρω ανάλυση. Η μελέτη που ακολουθεί συνεισφέρει στην επιλεγμένη περιοχή έρευνας λόγω του χειρισμού μεγάλου συνόλου δεδομένων που επιτρέπει στον ερευνητή να καταλήξει σε ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα και εισάγοντας μια μετατόπιση που απεικονίζει την άμεση σχέση της ποσότητας που χύθηκε με ένα περιστατικό. Τα ευρήματα αυτής της διατριβής υπογραμμίζουν την σημασία του ατυχήματος «Exxon Valdez» ως κομβικό ορόσημο στην εξέλιξη του κλάδου ναυτιλιακών ασφαλίσεων, αναγνωρίζει τον αντίκτυπο του OPA 90 και ελέγχει πώς συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την τάση εμφάνισης ατυχημάτων. Υπογραμμίζει τη θετική επίδραση του OPA 90 και θέτει τις βάσεις για μελλοντική έρευνα.
The "Exxon Valdez" accident, a seminal event in maritime history, unfolded on 24th March 1989, when the oil tanker "Exxon Valdez" ran aground in Prince William Sound, Alaska, releasing a large volume of crude oil into the marine environment. Following this catastrophic event, OPA 90 came into force as a response to the accident, in an attempt to avoid any future casualties with devasting consequences to the environment and the local economies. The research journey’s main objective is to explore the impact of OPA 90 in the numbers of oil spill incidents and manipulates historical data from reputable sources to form a mathematical model in order to explain the relationship between specific factors and the occurrence of oil spills. To meet this objective, statistical techniques such as the Poisson regression model, software tools and the programming language R was used. The outcomes of this process are depicted and commented accordingly aligned with the study’s initial aim. Briefly, the mathematical model formed was proved to be a good fit for the selected data. It included the time of event, the vessel’s type, the type and the amount of pollutant product spilled and the cause of incident as potential determinants of oil spills. Time of event and vessel’s type were found to be statistically significant parameters. Apart from these, other conclusions were also drawn to assist the reader to comprehend what are the most frequent characteristics encountered in an oil spill, as a reference to potential further analysis. The study that follows below contributes to the selected area of research by manipulating a large dataset which enable the researcher to reach safe and reliable conclusions and by introducing an offset depicting the direct relationship of the amount spilled with an oil spill incident occurrence. The findings of this dissertation underscore the enduring significance of the "Exxon Valdez" accident as a pivotal milestone in the evolution of the marine insurance industry. It recognizes the impact of OPA 90 and tests how specific factors can influence the oil spills trends. It underlines the positive effect of OPA 90 and sets the foundations for future research.
Λέξη κλειδί :Ναυτική ασφάλιση
Ναυτικά ατυχήματα
Ναυτιλιακή βιομηχανία
Δεξαμενόπλοια
Marine insurance
Maritime accidents
Shipping industry
Tankers
Exxon Valdez
Διαθέσιμο από :2023-12-06 12:53:44
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-06 12:53:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mylona_Perskefa_2023.pdf

Τύπος: application/pdf