ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Οργανισμών της ΕΕ: μελέτη περίπτωσης παρακολούθηση από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA) των επιδόσεων και της λήψης αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :The role and responsibilities of EU decentralized agencies: case study monitoring by the European Union Agency for Railways (ERA) of the performance and decision-making of Regulatory Authority for Railways (RAS) on the safety and interoperability of the of the railway system in Greece
Δημιουργός :Χήρα, Γεωργία
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Ρουμανιάς, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10908
Περίληψη :H EE διαθέτει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια των δράσεων που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων της, ενώ παράλληλα τηρείται και αναπτύσσεται το κοινοτικό κεκτημένο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ιδιαιτέρως, η ίδρυση οργανισμών και ειδικότερα “αποκεντρωμένων” για την υλοποίηση βασικών καθηκόντων της, έχει καταστεί καθιερωμένο μέρος του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ δραστηριοποιείται. Οι οργανισμοί έχουν γίνει μέρος του θεσμικού τοπίου της Ένωσης. Αποτελούν νομικές οντότητες που λειτουργούν σε απόσταση (at arms “length”) από τα θεσμικά της όργανα και βοηθούν την Επιτροπή να επικεντρωθεί στη θεσμική αποστολή της. Το πεδίο των Ευρωπαϊκών σπουδών έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως η αυξημένη de jure αυτονομία που έχει εκχωρηθεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η οποία ενδεχομένως οδηγεί σε φαινόμενα πλήρους «γραφειοκρατικής αυτονόμησης» (de facto αυτονομία).Η ίδρυση του αποκεντρωμένου Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), έχει ως βάση την υλοποίηση της πολιτικής εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα, με τη βοήθεια της τεχνικής και εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, από το 2016 έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί και να ελέγχει την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας (ΕΑΑ), τις οποίες μπορεί επίσης να επιθεωρεί.Η ΡΑΣ, ως ΕΑΑ για το σιδηροδρομικό τομέα στην Ελλάδα, επιθεωρήθηκε δύο φορές, το 2019 και το 2022. Οι επιθεωρήσεις οδήγησαν στη σύνταξη δύο κοινά συμφωνημένων τελικών αναφορών, σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητά της, συνοδευόμενες από αντίστοιχα σχέδια δράσεις της ΡΑΣ για την άρση των μη συμμορφώσεων.
EU is served by a single institutional framework that ensures the consistency and the continuity of the activities carried out in order to attain its objectives while respecting and building upon the acquis community.In the last two decades in particular, the establishment of agencies, and “decentralized” ones to carry out its core tasks, has become an established part of the way the EU operates. Organizations have become part of the institutional landscape of the Union. They are legal entities that operate at arm's length from the institutions and help the Commission to focus on its institutional mission. The field of European studies has been particularly concerned with the increased de jure autonomy granted by the EU institutions, that possibly leads to phenomena of complete "bureaucratic autonomy" (de facto autonomy).The establishment of the decentralized European Union Agency for Railways (ERA) is based on the implementation of the modernization policy of the European railway sector, with the help of its technical and specialized expertise. In this context, among other things, since 2016 has the right to monitor and control the capacity and effectiveness of the National Security Authorities (NSA), which can also be audited.RAS, as the National Safety Authority for the railway sector in Greece, was audited twice, in 2019 and 2022. The inspections led to the drafting of two mutually agreed final audit reports on its performance and effectiveness, accompanied by corresponding action plans by RAS to remove the non-conformities.
Λέξη κλειδί :Αποκεντρωμένοι οργανισμοί
Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)
Ασφάλεια
Διαλειτουργικότητα
Decentralized agencies
European Union Agency for Railways
Regulatory Authority for Railways (RAS)
Safety
Interoperability
Διαθέσιμο από :2023-12-06 11:46:45
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-06 11:46:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chira_2023.pdf

Τύπος: application/pdf