ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μερικώς μη αναστρέψιμες επενδύσεις και μακροοικονομικές επιπτώσεις
Δημιουργός :Χατζηδογιαννάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Σακελλάρης, Πλούταρχος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :124σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μακροοικονομική θεωρία επενδύσεων και διαιρείται σε τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται εκτενής ανασκόπηση της εξέλιξης της θεωρίας αυτής και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτυχία των «ορθόδοξων» νεοκλασικών προσεγγίσεων, καθώς και στις μεθόδους και τις «νέες» θεωρίες που εξελίχθηκαν με στόχο την υπερπήδηση των διαφόρων εμποδίων. Επιπλέον, έμφαση δίδεται και στη θεώρηση της αναστρεψιμότητας των επενδύσεων και γενικά στις τριβές που εμφανίζονται κατά την εξέλιξη του κεφαλαίου. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα που κατασκεύασε ο καθηγητής Leif Danziger. Σε αυτό υπάρχει δυναμική γενική ισορροπία υπό μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Αρχικά κατασκευάζονται μικροοικονομικά θεμέλια, στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις για την κατανάλωση και την κεφαλαιακή προσαρμογή. Κατόπιν, καθορίζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των διαφόρων μεταβλητών στη βέλτιστη επενδυτική στρατηγική που αποτελείται από δύο σκανδάλες (μια επένδυσης και μια αποεπένδυσης). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι: Πρώτον, η συναθροιστική καθαρή επένδυση είναι ανάλογη της διαφοράς μεταξύ επιθυμητού και κεφαλαίου προηγούμενης περιόδου. Δεύτερον, η ταχύτητα προσαρμογής του συναθροιστικού κεφαλαίου αυξάνεται με το κόστος αναστροφής της επένδυσης, είναι ανεπηρέαστη από τα μερίδια του κεφαλαίου και της εργασίας και είναι ανάλογη της μακροοικονομικής αβεβαιότητας (όμως, το τελευταίο αποτέλεσμα είναι ποσοτικά ασήμαντο).Βασιζόμενοι στο υπόδειγμα Danziger, προχωράμε στην επίλυσή του. Παρόλο που το υπόδειγμα αυτό έχει αναλυτικά αποτελέσματα σε σχέση με τη διάδραση των διαφόρων μεταβλητών, μια αλγεβρική επίλυση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αν όχι ανέφικτη. Για να βρούμε ποσοτικά αποτελέσματα λοιπόν, καταφεύγουμε στην αριθμητική επίλυση του υποδείγματος με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καταλήγοντας σε μια πολύπλοκη, μη γραμμική εξίσωση, χρησιμοποιούμε γνωστούς αλγόριθμους (όπως αυτόν της διχοτόμησης και το ZEROIN) για να βρούμε την ταχύτητα προσαρμογής του κεφαλαίου. Δοθέντος του μεριδίου του κεφαλαίου βρίσκονται και οι σκανδάλες της βέλτιστης επενδυτικής στρατηγικής.
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Μακροοικονομία
Επενδυτικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 74572.pdf

Τύπος: application/pdf