ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομίσματα και νομισματικά συστήματα
Δημιουργός :Βελούζος, Ιακ. Α.
Εκδότης :Πυρσός Α.Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :286σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αι νομισματικαί μονάδες πάντων των Κρατών της υφηλίου, η εσωτερική αξία και αι ισοτιμίαι των. Τα κυκλοφορούντα εις πάντα τα Κράτη νομίσματα, τα τραπεζογραμμάτια κλπ. και τα εν ισχύι νομισματικά συστήματα. Εξωτερικόν Συνάλλαγμα. Ανταλλακτικόν σύστημα. Εκδοτικαί και Διεθνείς Τράπεζαι. Μέτρα και Σταθμά.
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 2077.pdf

Τύπος: application/pdf