ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λεξικόν του εμπορίου: κατά τα νεώτατα ευρωπαϊκά λεξικά
Συντελεστής :Σταματίου, Θεοχάρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Φεξής, Γεώργιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :787σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνον: Εμπόριον εν γένει - Εμπορικόν δίκαιον - Εμπορικήν ναυτιλίαν - Ναυτικόν δίκαιον - Τελωνειακήν νομοθεσίαν - Δασμολόγιον - Εμπορικήν γεωγραφίαν - Μετρολογίαν, Νομισματολογίαν, Συγκοινωνίαν παγκόσμιον - Τράπεζας , Χρηματιστήρια - Λογιστικήν και πολιτικήν οικονομίαν εφηρμοσμένην εις το εμπόριον
Ημερομηνία έκδοσης :1901

Αρχείο: 6324.pdf

Τύπος: application/pdf