ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θερμοδυναμική
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Κ. Π.
Εκδότης :Καραβίας, Αθανάσιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :256σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Χαρακτηριστική εξίσωσις - Διαγράμματα - Θεωρία των τέλειων αερίων - Αι δύο θεμελιώδις αρχαί - Μη αντιστρεπταί μετατροπαί - Αλλαγή καταστάσεως - Θερμοδυναμικαί συντηρήσεις - Γνώσεις εκ της θεωρίας των κινητήρων εξωτερικής καύσεως
Ημερομηνία έκδοσης :1948

Αρχείο: 8517.pdf

Τύπος: application/pdf