ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική διακυβέρνηση και περιβαλλοντική λογιστική: μελέτη περίπτωσης των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
Δημιουργός :Τσιανάκα, Θωμαή
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στη παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, η ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και του βαθμού στον οποίο αυτές δημοσιεύουν στις ετήσιες εκθέσεις τους πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, όπως περιβαλλοντικούς δείκτες, περιβαλλοντικές επιδόσεις, αντίστοιχα προγράμματα και πολιτικές, συμμόρφωση με τη νομοθεσία κλπ. Ο λόγος ενασχόλησης των εταιρειών με το θέμα αυτό έχει προκύψει από την εδραίωση του κλάδου της Περιβαλλοντικής Λογιστικής, ο οποίος εξετάζει την συνύπαρξη οικονομικών, λογιστικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δε αναδεικνύει γενικώς μια σημαντική σχέση μεταξύ των δύο αυτών συνιστωσών, ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα αρκετών ερευνών είναι ανάμικτα.Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της εργασίας, εξετάστηκε η διερεύνηση της παραπάνω σχέσης σε ένα δείγμα 18 ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το έτος 2015. Για την μέτρηση του επιπέδου περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων χρησιμοποιήθηκε ο Βαθμός Περιβαλλοντικής Γνωστοποίησης (Environmental Disclosure Score-EDS) και έπειτα πραγματοποιήθηκαν δύο παλινδρομήσεις: η μία που εξετάζει την σχέση του δείκτη αυτού με το μέγεθος και τη κερδοφορία των εταιρειών και η δεύτερη που εξετάζει τη σχέση αυτού με την εταιρική δομή των επιχειρήσεων αυτών ως προς τον αριθμό μελών του ΔΣ, την σύσταση επιτροπών ελέγχου, αμοιβών και διορισμού και της πρακτικής διαχωρισμού μεταξύ του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου των εταιρειών. Από τα ευρήματα της εργασίας προέκυψε ότι ο βαθμός περιβαλλοντικής γνωστοποίησης σχετίζεται θετικά με το μέγεθος των εταιρειών, καθώς και με τον αριθμό των μελών τους στο ΔΣ.
In the present study is investigated, both at theoretical and empirical level, the relationship between corporate governance mechanisms applied by businesses and the extent to which they publish in their annual report information on the environment, such as environmental indicators, environmental performance, corresponding programs and policies, compliance with laws and the like. The reason of concerning with this topic has resulted from the consolidation of the field of environmental accounting, which examines the coexistence of finance, accounting and environmental information in the annual reports of companies. The existing literature does generally show a significant relationship between these two components, however, in certain cases; the results of several studies are mixed.Regarding the research part of this dissertation, it was examined the above relationship in a sample of 18 Greek companies that are listed on the Athens Stock Exchange for the year 2015. For the measurement of environmental disclosure level, Environmental Disclosure Score-ED was used and then two regressions were conducted: one examining the relationship of this indicator with the size and profitability of the companies and the second one is considering this relationship with the corporate structure of these companies in terms of number of board members, the establishment of committees audit, remuneration and nominalization and separation action between the president and CEO of the company. The findings showed that the extent of environmental disclosure is positively correlated with the size of companies and the number of members to the Board.
Λέξη κλειδί :Εταιρική διακυβέρνηση
Περιβαλλοντική λογιστική
Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Βαθμός περιβαλλοντικής γνωστοποίησης
Corporate Governance
Environmental Accounting
Environmental Governance
Environmental Disclosure Score
Ημερομηνία :31-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tsianaka.pdf

Τύπος: application/pdf