ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολλαπλασιαστικά υποδείγματα αποτίμησης επιχειρήσεων
Δημιουργός :Μπάκου, Χριστίνα
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να ερευνήσει τη δυναμική σχέση μεταξύ αγοραίων αξιών και λογιστικών αριθμών για επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Μελέτες έρευνας σχετικά με τη λογιστική πληροφόρηση στη χρηματιστηριακή αγορά έχουν ξεκινήσει από τους Ball και Brown (1968), όπου είναι και η μεγαλύτερη έρευνα στη λογιστική βιβλιογραφία. Το κίνητρο της μελέτης αυτής είναι να μη σταθούμε μόνο σε θεωρητικά υπόβαθρα, αλλά και σε εμπειρικές αναλύσεις για να βελτιώσουμε τη σημασία της σχέσης μεταξύ αγοραίας και λογιστικής αξίας χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία από τη περίοδο 2005 έως 2015 από την αγορά της Γερμανίας. Υπάρχει ένα πλήθος μεθόδων αποτίμησης επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουμε είναι σύμφωνα με αυτά που απέδειξαν πρόσφατα σε μελέτη τους οι Falta και Willet (2011) και δείχνουν μεταξύάλλων την ανάγκη για μια λογαριθμική μετατροπή των δεδομένων για να δωθούνκαλύτερα στατιστικά και προσδιορισμένα μοντέλα χρησιμοποιώντας πολλαπλασιατικά μοντέλα για αποτίμηση στοιχείων των επιχειρήσεων. Τα πολλαπλασιαστικά μοντέλα υποστήριζεται ότι είναι πιο συνεπή με την υποκείμενη οικονομική θεωρία για τις μακρόβια επιχειρήσεις. Τα λογιστικά διαστρωματικά και δυναμικά μοντέλα παλινδρόμησης της αγοράς σχετικά με τις λογιστικές αξίες εκτιμώνται σε επίπεδα και αποδόσεις, χρησιμοποιώντας όπως αναφέραμε ένα επιλεγμένο πάνελ επιχειρήσεων από τις μεγαλύτερα μακρόβια επιχειρήσεις της Γερμανίας για μια δεκαετία. Θα εξετάσουμε λοιπόν αν τα πολλαπλασιαστικά μοντέλα δεδομένων παράγουν αισθητά βελτιωμένα στατιστικών προδιαγραφών μοντέλα σε σύγκριση με τα απλά προσθετικά μοντέλα.
The purpose of this study is to investigate the dynamic relationship between marketvalues and accounting numbers for companies listed on the Exchange. Researchstudies on the accounting information in the stock market have been initiated by Balland Brown (1968), which is the largest survey in the accounting literature. Themotivation of this study is not to dwell only on theoretical backgrounds, but onempirical analyses to improve the importance of the relationship between market andbook value using annual data from the period 2005-2015 from the market inGermany. There are a number of different methods used to assess the business valuein today's market. The results that follow are consistent with those recentlydemonstrated in their study, Falta and Willet (2011) and indicate the need for a logtransformation of the data to be given away better and well specified statisticalmodels using multiplicative models for business valuation data.
Λέξη κλειδί :Αποτίμηση επιχειρήσεων
Λογιστική αξία
Λογιστική παλινδρόμηση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: mpakou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf