ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση του μηχανισμού διάχυσης της κρίσης στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο
Δημιουργός :Γεωργαντοπούλου-Γιαννούτσου, Ευγενία
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με ένα από τα σημαντικότερα πλέον ζητήματα της οικονομίας και συγκεκριμένα του χρηματοπιστωτικού κλάδου, το οποίο είναι τα ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου, διεθνώς γνωστά ως CDS (Credit Default Swaps). Η οικονομία και η πορεία της αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας και της καθημερινότητάς μας. Οποιαδήποτε μεταβολή της ανεξαρτήτου μεγέθους επηρεάζει τη ζωή και την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι οι οικονομικές εξελίξεις αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία, ώστε επιβάλλεται η εμβάθυνση προκειμένου να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και ουσιαστικότερα για τυχόν οικονομικές μεταβολές. Πρωτίστως, αυτή τη χρονική περίοδο κατά την οποία παρατηρείται ίσως η μεγαλύτερη οικονομική κρίση παγκοσμίως, και έχει αποτελέσει την αφορμή για τη βαθύτερη μελέτη και ανάλυσή της από τους οικονομολόγους και όχι μόνο, αλλά και από άλλους κλάδους της κοινωνίας μας.Η αρχή της οικονομικής κρίσης ουσιαστικά καταγράφεται κατά το έτος 2008, όταν σημειώθηκε η κατάρρευση της Lehman Brothers, του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού, η οποία προκάλεσε ένα ντόμινο στις χρηματοπιστωτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός αυτό ήταν ουσιαστικά που αποτέλεσε την αφορμή για την κρίση του κρατικού χρέους, στην οποία πιο αδύναμος κρίκος από τις χώρες της ζώνης του Ευρώ αποδείχτηκε αρχικά η Ελλάδα και στη συνέχεια οι χώρες, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Έχουν καταγραφεί διάφορες γνώμες από την πτώχευση της Lehman Brothers και ύστερα για τα ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου και το ρόλο που διαδραμάτισαν σε αυτήν και τις συνέπειες που παρουσιάστηκαν στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι σχετικές συζητήσεις έχουν γίνει η αφορμή για ενδελεχή μελέτη και έρευνα, από πολλούς οικονομολόγους, στα CDS spreads των χωρών και των αντίστοιχων τραπεζών τους. Όπως θα αναφερθούν και σε ενότητα που ακολουθεί υπάρχουν έρευνες και δημοσιεύσεις που επικεντρώνονται στην ανάλυση τους και τις αλληλεπιδράσεις που έχουν μεταξύ τους τα εγχώρια CDS με τα τραπεζικά. Τα περισσότερα από αυτά τα άρθρα ακολουθούν την ίδια οικονομετρική μεθοδολογία όπως θα παρατηρήσουμε και οδηγούνται σε παρόμοια συμπεράσματα μεταξύ τους.Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη όσον αφορά το μηχανισμό διάχυσης της κρίσης στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο, χρησιμοποιώντας ως βάση της έρευνας τα spreads των CDS των χωρών και των τραπεζών τους αντίστοιχα. Για τη μελέτη μας αυτή συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δεδομένα , τα οποία είναι οι τιμές CDS 5ετούς senior συμβολαίου με καθημερινές παρατηρήσεις, από τη βάση δεδομένων DataStream. Επομένως, συγκεντρώνουμε τις τιμές αυτές για τις χώρες και τις τράπεζες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, ώστε να προβούμε στις κατάλληλες οικονομετρικές αναλύσεις που θα συμβάλλουν στη διεξαγωγή των συμπερασμάτων μας για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Στη συνέχεια αφού συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται με τη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος, e-views, τα επεξεργαζόμαστε για να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας. Στο πρόγραμμα e-views η διαδικασία που ακολουθείται για τη συγκεκριμένη ανάλυση είναι συγκεκριμένη και παρόμοια με αυτή που έχει ακολουθηθεί σε προγενέστερες έρευνες και άρθρα. Αρχικά, αφού κάνουμε έλεγχο για την ύπαρξη στασιμότητα και ύστερα για συνολοκλήρωση (cointegration) συνεχίζουμε την επεξεργασία στο πρόγραμμα με τεστ Granger causality ώστε να περιγράψουμε όλη τη δυναμική και τη μετάδοση κινδύνου μεταξύ των CDS spreads. Οι υποθέσεις που θα εξετάσουμε είναι τρεις και έχουν ως εξής: Αφού γνωρίζουμε ότι υπάρχει διάχυση της πληροφορίας ανάμεσα στα CDS spreads χωρών και τραπεζών, πρώτα θα εξετάσουμε αν η πληροφορία, και κατ’ επέκταση η κρίση, μεταδίδεται από τη χώρα προς τις τράπεζές της ή αντίστροφα. Η δεύτερη υπόθεση που είναι προς εξέταση είναι η κατεύθυνση της πληροφορίας, δηλαδή ελέγχουμε από ποιες χώρες προς ποιες διαχέεται η πληροφορία, όπως για παράδειγμα από τις ευρωπαϊκές προς τις αμερικάνικες και αντίστροφα και ούτω καθεξής. Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων υποθέσεων συνεχίζουμε στην εξέταση της τρίτης και πολύ σημαντικής υπόθεσης, στην οποία εκκινώντας από το ποιες χώρες αποτελούν την αρχή της διάχυσης εξετάζουμε αν η πληροφορία προέρχεται από τράπεζες της ίδιας χώρας ή από κάποιας άλλης.Τα αποτελέσματά μας δε διαφέρουν ουσιαστικά από προηγούμενες μελέτες, καθώς είναι γεγονός ότι υπάρχει δυναμική μετάδοση της πληροφορίας, και γενικότερα της κρίσης, τόσο από τις χώρες προς τις τράπεζες όσο και αντίστροφα. Φυσικά δεν παρατηρείται η ίδια ένταση διάχυσης σε όλες τις χώρες και τράπεζες, υπάρχουν χώρες που επηρεάζονται άμεσα από τις μεταβολές των τιμών CDS, όπως είναι κυρίως οι ευρωπαϊκές. Επίσης, υπάρχουν τράπεζες που έχουν μεγαλύτερη επιρροή και διαχέουν ταχύτερα την πληροφορία, όπως οι τράπεζες της Αμερικής. Αυτά θα παρουσιαστούν στο τελευταίο μέρος της εργασίας με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας.
Λέξη κλειδί :Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)
Credit Default Swaps
Παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: georgantopoulou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf