ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Δημιουργός :Κυριακάκης, Μάρκος
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνήσαμε τον βαθμό μεταβολής στην χειραγώγηση των αποτελεσμάτων στην μετάβαση από την περίοδο πριν την κρίση (2006-2008) στην περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009-2012) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο Travel and Leisure. Η μελέτη αυτή έλαβε χώρα ώστε να ερμηνεύσει την επιρροή της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών στην διαχείριση των κερδών και να πλαισιώσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για να εξεταστεί η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων βασιστήκαμε στα λογιστικά δεδουλευμένα και πιο συγκεκριμένα στα διακριτά δεδουλευμένα (discretionary accruals), τα οποία είναι στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να επηρεάσει. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις δείκτες σε πρώτο στάδιο, ο ένας σχετικός με την εξομάλυνση των κερδών ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναφέρονται στην ποιότητα των λογιστικών δεδουλευμένων. Από την ευρεία βιβλιογραφία περί διαχείρισης κερδών επιλέχθηκαν τρία μοντέλα μέτρησης της χειραγώγησης του αποτελέσματος καθώς εκτιμήθηκε ότι παρέχουν τους κατάλληλους ελέγχους για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Στο δεύτερο μέρος εκτιμήθηκαν άλλα δύο μοντέλα τα οποία εμφανίστηκαν στην μελέτη των Mollik et al.(2013) και τροποποιήσαμε λίγο για να ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του κλάδου υπό εξέταση. Εξετάσαμε την στατιστική σημαντικότητα των διαφορών των μέσων τιμών μεταξύ των περιόδων πριν κατά την διάρκεια της κρίσης καθώς και εκτιμήσαμε τα υπό αναφορά υποδείγματα για να μελετήσουμε για χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Το δείγμα περιλαμβάνει τις εταιρίες που εντάσσονται στον κλάδο Travel and Leisure και διαπραγματεύονται στα χρηματαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της μελέτης μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης,, αυξάνοντας παράλληλα την ποιότητα των δημοσιευμένων κερδών, και αυτό ισχύει τόσο για τις εταιρίες που χρησιμοποιούν τα διακριτά δεδουλευμένα για να αυξήσουν τεχνητά τα αποτελέσματα τους όσο και για τις εταιρίες που χρησιμοποιούν τα διακριτά δεδουλευμένα για να μειώσουν τα αποτελέσματα τους.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση λογιστικών αποτελεσμάτων
Travel and Leisure
Διακριτά δεδουλευμένα
Discretionary accruals
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kyriakakis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf