ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση μεθόδων αποτίμησης και σύγκριση των υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Δημιουργός :Ζήκος, Σπύρος
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην αναλυτική περιγραφή, εμπειρική μελέτη και σύγκριση των μεθόδων αποτίμησης, που ερευνά η επιστημονική κοινότητα, για τον προσδιορισμό της αξίας των επιχειρήσεων. Σε πρώτη φάση, εξετάζονται εισαγωγικές έννοιες της αποτίμησης προκειμένου να διευκρινιστεί η έννοια της, ο σκοπός της και οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των επιχειρήσεων.Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εκτενώς τα σημαντικότερα μοντέλα αποτίμησης, που χρησιμοποιούνται στην πράξη από τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρατίθενται μελέτες ερευνητών που συγκρίνουν τα μοντέλα αποτίμησης, όπως έχουν καταχωρηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.Στο τρίτο μέρος της εργασίας, διεκπεραιώνεται η εμπειρική μελέτη, που συγκρίνει την αξιοπιστία των εκτιμήσεων της αξίας μετοχών, που προέρχονται από τρία θεωρητικά ισοδύναμα μοντέλα αποτίμησης: το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων (DDM), το υπόδειγμα προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (DFCFM) και το υπόδειγμα υπολειμματικού εισοδήματος (RIM).Η έρευνα χρησιμοποιεί ετήσιες προβλέψεις στοιχείων που απαιτούν τα μοντέλα αποτίμησης για να εκτιμήσουν την αξία, για ένα δείγμα εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μία σύγχρονη εποχή, όπως η περίοδος 2012-2015.Τα μοντέλα αποτίμησης συγκρίνονται αναφορικά με την αξιοπιστία που παρέχουν οι εκτιμήσεις των τιμών σε όρους ακρίβειας (ορίζεται ως η απόλυτη τιμή της διαφοράς μεταξύ εκτιμώμενης και πραγματικής τιμής) και επεξηγηματικότητας (ορίζεται ως η ικανότητα των μοντέλων να ερμηνεύσουν τις διακυμάνσεις της πραγματικής τιμής).Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι επιδόσεις των εκτιμήσεων αξίας του υποδείγματος υπολειμματικού εισοδήματος (RIM) είναι σημαντικά καλύτερες από αυτές του υποδείγματος προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (DFCFM) και του υποδείγματος προεξόφλησης μερισμάτων (DDM).
Λέξη κλειδί :Μέθοδοι αποτίμησης
Υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων (DDM)
Υπόδειγμα προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (DFCFM)
Υπόδειγμα υπολειμματικού εισοδήματος (RIM)
Ημερομηνία :24-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: zikos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf