ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δυναμική ανάλυση της προσφοράς τραπεζικής πίστης
Δημιουργός :Κωτσοπούλου, Ευαγγελία
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αυτή η εργασία αναφέρεται στη δυναμική ανάλυση της προσφοράς τραπεζικής πίστης και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της τιμολόγησης των προσφερόμενων τραπεζικών δανείων προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτή η ανάλυση συγκεντρώθηκαν στοιχεία από την επίσημη συλλογή δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συγκεκριμένα από την τρίμηνη έρευνα που διεξάγει σχετικά με τις πρακτικές δανεισμού που ακολουθούν οι τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ. Το δείγμα περιλαμβάνει στοιχεία για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 12 χώρες. Τα στοιχεία αυτά αποτελούνται από τα πιστωτικά πρότυπα ( credit standards ) και τους πιστωτικούς όρους και τις προϋποθέσεις ( credit terms and conditions ) και καλύπτουν χρονικά την περίοδο 2008-2016. Για την δυναμική ανάλυση των μοντέλων χρησιμοποιείται το στατιστικό πρόγραμμα Stata ,μέσω του οποίου εφαρμόζουμε την Generalized Method of Moments ( GMM) των Arellano-Bond. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για όλες τις χώρες αλλά και σε ομάδες χωρών όπως οι P.I.G.S ( Portugal, Italy,Greece ,Spain ) και οι Periphery ( Cyprus , Greece , Latvia, Lithuania, Portugal, Slovenia) προκειμένου να εξετάσουμε αν τα credit terms and conditions παρουσιάζουν ιδιαίτερη εμμονή (persistence) στις συγκεκριμένες ομάδες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι την τελευταία οχταετία οι τράπεζες ανά την Ευρώπη έχουν συνολικά υιοθετήσει πιο αυστηρές γραμμές στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εμμονή παρουσιάζεται στα πιστωτικά πρότυπα ( credit standards ) και τους πιστωτικούς όρους και τις προϋποθέσεις ( credit terms and conditions ) και φανερά πιο έντονη στην ομάδα των χωρών που αποτελούν τα P.I.G.S .
Λέξη κλειδί :Τραπεζική πίστη
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Πιστωτικά πρότυπα
Πιστωτικοί όροι και προϋποθέσεις
Credit standards
Credit terms and conditions
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kotsopoulou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf