ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκριτική ανάλυση πιστωτικού κινδύνου εισηγμένων ιταλικών και ολλανδικών επιχειρήσεων σε περίοδο ανάπτυξης και ύφεσης για τα έτη 2005-2012
Δημιουργός :Αθανασοπούλου, Ελένη
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ένα στατιστικό μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόβλεψη της αποτυχίας των επιχειρήσεων μέσα σε λίγα χρόνια πριν από την πτώχευση είναι το ZScore του οικονομολόγου Edward I. Altman, που αναπτύχθηκε το 1968, για τις βιομηχανικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Το μοντέλο βασίζεται σε μία σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών και για πρώτη φορά εφαρμόζεται η πολυμεταβλητή ανάλυση μέσω αυτού.Αυτό το στατιστικό υπόδειγμα έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί αρκετές φορές προκειμένου να εφαρμοστεί και σε εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές, καθώς και σε μικρές, μεσαίες και μη-βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η αρχική του μορφή όμως στις μέρες μας εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος της επιτυχίας του υποδείγματος έγκειται στο γεγονός ότι είναι εύκολο στην κατανόησή του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε, ακόμα και αν ο ίδιος έχει άγνοια βασικών εννοιών στο κομμάτι της ανάλυσης κινδύνου. Τα δεδομένα για τη δημιουργία των μεταβλητών του υποδείγματος μπορεί κανείς να τα βρει σχετικά εύκολα από τις λογιστικές καταστάσεις επιχειρήσεων, τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων καθώς και από το χρηματιστήριο.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει και να συγκρίνει τον πιστωτικό κίνδυνο των επιχειρήσεων στην Ιταλία και την Ολλανδία σε περίοδο κρίσης και σε περίοδο ανάπτυξης για τα έτη 2005-2012 . Η μελέτη αφορά τις εισηγμένες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ ετησίως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη έρευνα καθώς αυτή είναι που θα καθορίσει την περίοδο κρίσης και την περίοδο ανάπτυξης. Αν το ποσοστό του ΑΕΠ είναι θετικό υπάρχει ανάπτυξη την εκάστοτε χρονιά, αν όμως η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ είναι αρνητική τότε επικρατεί κρίση. Έχει διαπιστωθεί ότι το μοντέλο Z-Score μπορεί να προβλέψει την αποτυχία των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Ιταλικό Χρηματιστήριο του Μιλάνο (Borsa diMilano). H επιτυχία και η ακρίβεια του υποδείγματος φαίνεται από την εφαρμογή του στα Ιταλικά δεδομένα όπου τα ποσοστά επιτυχημένης πρόβλεψης είναι αρκετά υψηλάενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σφάλματος αρκετά χαμηλά.
Λέξη κλειδί :Πιστωτικός κίνδυνος
Ιταλικές επιχειρήσεις
Ολλανδικές επιχειρήσεις
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: athanasopoulou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf