ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων των 28 μεγαλύτερων Δήμων της Αττικής
Δημιουργός :Μπερνιδάκης, Στυλιανός
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόσο στα εγχώρια αλλά όσο και στα διεθνή σύνορα είναι γνωστό ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας μας βρίσκεται σε συνεχής δοκιμασίες. Λόγω λοιπόν των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, καθώς επίσης και εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), κρίθηκε σκόπιμο η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριο μέλημα της εργασίας είναι η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των 28 μεγαλύτερων δήμων της Αττικής, με τη χρήση αριθμοδεικτών όπως, αποδοτικότητας, κερδοφορίας, δραστηριότητας-αποτελεσματικότητας, ρευστότητας και κεφαλαιακής δομής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε και το μοντέλο Z-score του Altman, προκειμένου να εντοπισθεί αν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος για τους προς εξέταση οργανισμούς. Η επιλογή των Ο.Τ.Α πραγματοποιήθηκε βάση της τελευταίας απογραφής (2011) και τα στοιχεία τα οποία αναλύθηκαν, προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των δήμων (Ισολογισμός & Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης), οι οποίες αφορούν τις χρήσεις 2010, για όσους οργανισμούς δεν επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα «Καλλικράτης», το 2011, 2012, 2013 και 2014, εφόσον έχουν δημοσιευθεί.Η δομή της παρούσας εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα μας, άρα και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, γίνεται και μία αναφορά στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές λογιστικές καταστάσεις των Ο.Τ.Α. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 περιγράγονται οι κατηγορίες των λογιστικών καταστάσεων, όπως επίσης και οι διαθέσιμοι μέθοδοι ανάλυσης των καταστάσεων αυτών. Το κεφάλαιο 4 περιγράφει θεωρητικά τη χρησιμότητα της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεικτών, ενώ το κεφάλαιο 5 περιέχει τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων με αυτά που προέκυψαν με τη χρήση του υποδείγματος του Altman. Τέλος, στο κεφάλαιο 7, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: bernidakis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf