ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιοτική διαχείριση του κύκλου-ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
Δημιουργός :Κατσένης, Λουκάς
Συντελεστής :Κανέλλης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :190σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ποιοτική διαχείριση του κύκλου ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Η έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια της εργασίας στοχεύει στα ακόλουθα:1. Να γίνει κατανοητή η έννοια της ποιότητας στη διαδικασία ανάπτυξης αλλά και του ίδιου του συστήματος μέσω μιας αναλυτικής ανασκόπησης ορισμένων βασικών προσεγγίσεων πάνω στη «ποιοτική διαχείριση» έτσι ώστε να αποκαλυφθούν χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες που μπορούν να μας οδηγήσουν σε αυτή.2. Να περιγραφούν οι φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και να καθοριστούν οι απαραίτητες και ικανές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στα πλαίσια της κάθε φάσης προκειμένου η διαδικασία ανάπτυξης να μπορεί να οδηγήσει σε ποιοτικά συστήματα. 3. Να αναπτυχθεί ένα αναλυτικό σχέδιο ποιότητας, όπου θα τονίζονται μετρικές- σημεία ελέγχων για την απαιτούμενη ποιότητα, για ένα πραγματικό project έτσι ώστε η υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων να γίνεται συστηματικά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και τα παραδοτέα να είναι αυτά που απαιτούνται και με το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας.Αναλυτικότερα, θα δούμε πως το ζήτημα της ποιότητας των συστημάτων είναι ένα θέμα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Πολλά από τα προβλήματα αυτών σχετίζονται με την έλλειψη ποιότητας στη διαδικασία ανάπτυξης. Έτσι, μετά από μια περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων της ανάπτυξής τους, περιγράφεται η λεγόμενη «κρίση των πληροφοριακών συστημάτων» ως πρόβλημα που προκύπτει ουσιαστικά από την έλλειψη διασφάλισης της ποιότητας στη «διαδικασία» ανάπτυξης και όχι από τη αδυναμία των ίδιων των συστημάτων. Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι διαχείρισης ενός τέτοιου έργου χρειάζεται να μπορούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης να «χτίζουν» την απαιτούμενη ποιότητα μαζί με τα συστήματα. Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος και τονίζεται η ανάγκη των ελέγχων για τη διασφάλισή τους.Στη συνέχεια, περιγράφονται οι κυριότερες τάσεις στο ζήτημα της ποιοτικής διαχείρισης και αναλύονται κάποιες αξιόλογες βιβλιογραφικές μελέτες γύρω από το θέμα αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες. Έτσι, αρχικά αναλύεται ένας ευρύς και χρήσιμος ορισμός της ποιότητας ο οποίος διαχωρίζει τις διαστάσεις της ποιότητας του «προϊόντος» και της «διαδικασίας». Στη προσπάθεια λοιπόν να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί η ποιότητα παρουσιάζονται επίσης και οι μετρικές αυτών των διαστάσεων αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν τις μετρικές αυτές. Εν συνεχεία, καθώς, όπως θα δούμε, η κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος, αναλύεται ένα σχεδιαστικό εργαλείο του Total Quality Management (TQM) που ονομάζεται Quality Function Development (QFD) που σκοπό έχει τη μετατροπή των απαιτήσεων των πελατών σε κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις για κάθε φάση της διαδικασίας ανάπτυξης. Στο τέλος, της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα περιγραφεί αναλυτικά ένα μοντέλο αποτίμησης, διάγνωσης και εξέλιξης των δυνατοτήτων των διαδικασιών ανάπτυξης συστημάτων που ονομάζεται Capability Maturity Model Integration (CMMI).Στη συνέχεια της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα ασχοληθούμε με την ίδια τη διαδικασία ανάπτυξης και συγκεκριμένα με τις φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Λόγω του ότι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος είναι μια δύσκολη και πολυδιάστατη διαδικασία, χωρίζεται σε μικρότερες ευκολότερα διαχειρίσιμες φάσεις. Η ανάλυση και περιγραφή των φάσεων αυτών είναι η κύρια ασχολία της παρούσης διατριβής. Καθώς η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος δεν είναι μια αμιγώς τεχνική διαδικασία, ο κύριος στόχος μας είναι να περιγράψουμε τις τεχνικές αλλά και τις μη τεχνικές (κυρίως) πτυχές της. Έτσι, περιγράφουμε τα βήματα, τις ενέργειες, τις μετρικές-τα σημεία ελέγχου και τον τρόπο που αυτός γίνεται σε κάθε μια φάση της όπως επίσης αναδεικνύουμε και σημεία στα οποία μπορεί να χαθεί η απαιτούμενη ποιότητα. Εν συνέχεια, περιγράφουμε ορισμένες ευρέως χρησιμοποιούμενες μετρικές ποιότητας διαφόρων φάσεων και τις αξιολογούμε ως προς την προσφορά τους στη αποτίμηση της. Τέλος, αναπτύσσουμε ένα Σχέδιο Ποιότητας για ένα πραγματικό project έτσι ώστε να δείξουμε ποια είναι η θέση του ελέγχου στη κάθε φάση του κύκλου ζωής έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα τελικό ποιοτικό σύστημα. Η ποιοτική διαχείριση είναι συνυφασμένη με τον έλεγχο. Έτσι, στο σχέδιο αυτό αναδεικνύουμε σημεία σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής στα οποία μπορούμε να την ελέγξουμε-αποτιμήσουμε.Η προσεκτική λοιπόν εφαρμογή του μοντέλου του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων όπως περιγράφεται, μαζί με τον εκτεταμένο έλεγχο των σημείων που τονίζονται και την εφαρμογή ορισμένων αξιόλογων ερευνών πάνω στο θέμα της ποιοτικής διαχείρισης μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στη διασφάλιση της ποιότητας στα συστήματα που αναπτύσσουν. Η διπλωματική αυτή εργασία ολοκληρώνεται με την περιγραφή ανοιχτών θεμάτων, ώστε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα στο μέλλον. Αυτά αφορούν όχι μόνο βελτιώσεις και προτάσεις για νέες μετρικές-σημεία ελέγχων αλλά κυρίως την εύρεση αντικειμενικών-αποδεκτών τιμών των μετρικών που ορίσαμε έτσι ώστε να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο μοντέλο ποιότητας.
This MSc thesis is concerned with the quality management through the information systems development life cycle. The carried out research has the following three objectives:1. To clarify the concept of quality and development process, as well as the system itself, through an analytical review of certain basic approaches upon the “quality management”, so that useful tools and instructions will be revealed- tools and instructions that will lead us to this quality management.2. To describe the phases of the information systems development life cycle and to decide upon the necessary and adequate operations that have to be carried out on each phase’s framework, in order that the development process will lead to qualitative systems. 3. To develop in a real project an analytical Quality Plan, where metrics - testing points will be underlined for the prerequisite quality, so that the materialization of the various activities will take place systematically and according to the project’s time program and the delivered plans will be those required for the prerequisite quality standards. In detail, we will consider how the subject of the systems’ quality is a matter that concerns the scientific community of the information systems. Many of the problems arise from the lack of quality to the development process. Thus, after a description of the particularity of the systems’ development, the so-called “crisis of the information systems” will be described, as a problem that actually appears by the lack of ensured quality in the development “process” and not because of the systems as such. As a result, the managers of such a project should be able, during the development, to “build” the necessary quality, as well as the systems themselves. Matters that concern the quality of an information system will be presented as well, for a better understanding of the subject, and the necessity of the testing will be emphasized, in order to secure this system. Subsequently the main trends in the subject of qualitative management will be described and some considerable bibliographic studies that concern this subject will be analyzed, in order to obtain useful information about it. Thus, at first a broad and useful definition of quality will be analyzed, that will separate the dimensions of the “product” and the “process” quality. During the attempt to improve and ensure the quality, the metrics of these dimensions will be presented, as well as the factors that affect these metrics. Following, because the achievement of the customer’s requirements is interrelated, as we will see, with the quality of an information system, a planning tool of Total Quality Management (TQM) will be analyzed, a tool that is called Quality Function Development (QFD). Its target is to adapt the customers’ requirements into necessary technical requirements for each phase of the development process. At the end of the bibliographical review an assessment model as well as a model for the diagnosis and development of the potentialities of the procedures systems development will be analytically described, a model that is called Capability Maturity Model Integration (CMMI).Thereafter this MSc thesis will be concerned with the development process itself, in especial with the phases of the life-cycle of the information systems’ development. Because the development of an information system is a difficult and multi-dimensional procedure, it can be divided into smaller and more easily manageable phases. The analysis and description of these phases is the main concern of this MSc thesis. Because the development of an information system is not a fully technical process, our main target is to describe its technical and- mainly- its non-technical aspects. Thus, we will describe the steps, the procedures, the metrics - the testing points and the way the testing takes place in each phase. In addition, we will distinguish the points where the necessary quality is likely to be “lost”. Following, we describe some broadly used quality metrics for different phases and we evaluate them, according to their offer to the quality’s assessment. Finally, we develop a Quality Plan for a real project, so that we can designate which is the point of testing in each phase of the life-cycle. Thus we will be guided to a final quality system. The quality management is interrelated with testing. Thus, in this plan we designate parts to the whole life-cycle, parts that we can test and assess the quality. Thus the careful application of the life-cycle of the system development model, as described, with the extensive test of the emphasized points and the application of certain considerable studies on the subject of qualitative management can assist the organizations that develop information systems in order to ensure quality to the systems they develop. This MSc thesis is brought into a completion with the description of unresolved subjects, so that additional research will take place in the future. These do not concern just improvements and proposals for new metrics- testing points, but mainly the finding of objective-acceptable rates of the metrics- metrics that were defined by us- in order to produce a complete and credible quality model.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Διασφάλιση ποιότητας
Capability Maturity Model Integration (CMMI)
Ημερομηνία :31-05-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: katsenis_2008.pdf

Τύπος: application/pdf