ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
Δημιουργός :Κόλλια, Πέγκυ
Συντελεστής :Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :229σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την Διεθνή Χρηματοπιστωτική Κρίση, η οποία ξέσπασε στην αγορά ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2007 και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο, να παρουσιάσει τα αίτιά της, καθώς και τις επιδράσεις που είχε στην παγκόσμια οικονομία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια αναφορά στην ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος, στη συνέχεια μία ιστορική αναδρομή σε σημαντικές κρίσεις του παρελθόντος, αλλά και μία σύντομη ανάλυση βασικών οικονομικών εννοιών, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της σημερινής κρίσης.Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, πώς ξεκίνησε και πως μετατράπηκε σε κρίση ρευστότητας και οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα του 2007 και του 2008, ενώ, αναφέρονται και οι απώλειες που σημείωσαν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εξαιτίας της κρίσης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, επιχειρείται μία ανάλυση του ρόλου που έπαιξαν οι βασικοί συμμετέχοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην παρούσα κρίση, όπως οι τράπεζες, οι οίκοι αξιολόγησης και οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, γίνεται αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης από τις κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Τέλος παρουσιάζονται οι προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και την αποτροπή επανάληψής της.Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη της αγοράς ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου και στην υπερβολική άνοδο των τιμών των ακινήτων. Στη συνέχεια αναλύεται η κρίση που ξέσπασε στη συγκεκριμένη αγορά καθώς και οι λόγοι που συντέλεσαν στο ξέσπασμα της κρίσης στην συγκεκριμένη αγορά.Ακολούθως, στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, η δομή και τα πλεονεκτήματά της. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, αναλύεται η μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου, η αγορά παραγώγων καθώς και ορισμένα είδη παραγώγων. Ακόμη αναλύεται πως επηρεάστηκε η αγορά παραγώγων κατά την διάρκεια της κρίσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μία αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία σήμερα, στην σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και στις επιπτώσεις της κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το κεφάλαιο κλείνει με μια παρουσίαση του σχεδίου της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, αναλύεται η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι παγκόσμιοι χάρτες σταθερότητας πριν και μετά το ξέσπασμα της κρίσης καθώς και στοιχεία που δείχνουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία κατά την διάρκεια του 2009.
Λέξη κλειδί :Παγκόσμια οικονομική κρίση
Αντιμετώπιση της κρίσης
Χρηματοπιστωτική κρίση
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kollia_2009.pdf

Τύπος: application/pdf