ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Sovereign Wealth Funds : ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία
Δημιουργός :Κόκκοτα, Ξένη
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του ρόλου των Κρατικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (SWFs) στην παγκόσμια οικονομία. Αφορμή για την εξέταση και ανάλυση αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων στάθηκε αφενός η ταχύτατη ανάπτυξή τους τις τελευταίες δεκαετίες και αφετέρου η σημαντική παρουσία τους στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές με τις συνακόλουθες πολλαπλές επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία. Παρά την έλλειψη ενός γενικά αποδεκτού ορισμού για αυτά, στην παρούσα εργασία υιοθετείται ο ορισμός που απέδωσε ο Christopher Balding (2008), σύμφωνα με τον οποίο ένα κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι μια δεξαμενή κεφαλαίου που ελέγχεται από μια κυβέρνηση ή μια οντότητα που σχετίζεται με την κυβέρνηση και η οποία πραγματοποιεί επενδύσεις ψάχνοντας αποδόσεις πάνω από το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου μιας απόδοσης. Λαμβανομένου υπόψη του ορισμού αυτού, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των SWFs, καθώςκαι αναφορά στους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί σε αυτά αλλά και στα βασικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης, παρατίθεται μια σύγκριση των κεφαλαίων αυτών με άλλα Funds προκειμένου να διευκρινιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που παρουσιάζουν και κατά συνέπεια να γίνει σαφής η διάκριση μεταξύ τους. Τέλος,αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι που μια χώρα αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους κεφάλαια. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Κρατικά Επενδυτικά Κεφάλαια αντικατοπτρίζουν ένα μικρό μόνο τμήμα του διεθνούς οικονομικού συστήματος, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν στο κεφάλαιο 3 και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες σε αυτό, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στην παρουσία των ταχύτητα εξελισσόμενων SWFs. Ακόμη,εξετάζονται δυο ακόμη θέματα στο κεφάλαιο αυτό: α) οι στρατηγικές επένδυσης που ακολουθούν και β) ο ρόλος τους στην ανισορροπία της παγκόσμιας οικονομίας. Αναφορικά με το πρώτο, παρουσιάζονται κάποιες εμπειρικές μελέτες προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι στρατηγικές που επιλέγουν ενώ αναφορικά με το δεύτερο παρατίθενται σημαντικά στοιχεία από τις ομιλίες του John Gieve και του Joaquin Almunia καθώς επίσης και μια έκθεση της Τράπεζας της Ισπανίας σχετικήςμε το θέμα. Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των SWFs στην παγκόσμια οικονομία, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στις οικονομίες των χωρών που τα δημιουργούν αλλά και στις οικονομίες των χωρών που δέχονται επενδύσειςαπό αυτά, στην διεθνή χρηματοοικονομική σταθερότητα, στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, στις επιχειρήσεις της εγχώριας οικονομίας και τέλος στις επιχειρήσεις προς τις οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις. Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά στις ανησυχίες που συνοδεύουν τις δραστηριότητες των SWFs και στις πρακτικές για την αντιμετώπιση-εξουδετέρωση αυτών στο κεφάλαιο 5, ενώ στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τόσο οι τάσεις και τα σενάρια αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη των SWFs όσο και οι προβλέψεις σε σχέση με το μέγεθός τους στο μέλλον. Τέλος, στο κεφάλαιο 7, μετά από την απαραίτητη παρουσίαση του GravityModel γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί και να εκτιμηθεί μέσω αυτού η γεωγραφική τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων των SWFs. Πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της έλλειψης επαρκών στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες των Κρατικών Επενδυτικών Κεφαλαίων, η δυσκολία ξεπεράστηκε με την ανάλυση μιας ήδη υπάρχουσας εμπειρικής μελέτης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Λέξη κλειδί :Κρατικά Επενδυτικά Κεφάλαια
Sovereign Wealth Funds
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kokkota_2009.pdf

Τύπος: application/pdf