ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βέλτιστα χαρτοφυλάκια μετοχών του δείκτη S&P500 και αντιστάθμιση με χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα
Δημιουργός :Τσάκωνα-Αντόνα, Νίκη-Τερέζα
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η επιλογή του άριστου επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτελεί ζήτημα το οποίο τίθεται τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε ατομικό επίπεδο κι αφορά στον επιμερισμό του διαθέσιμου κεφαλαίου στα εναλλακτικά χρηματοοικονομικά μέσα. Απώτερο στόχο αποτελεί η μεγιστοποίηση της αναμενόμενης απόδοσής της επένδυσης η οποία αυξάνεται, σε συνάρτηση με τον κίνδυνο τον οποίο είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο εκάστοτε επενδυτής. Πολλά επιστημονικά πεδία έχουν προσεγγίσει το ζήτημα της βελτιστοποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, η θεμελίωση του οποίου ανάγεται χρονικά στο 1952, με την ανάπτυξη της θεωρίας του μέσου - διακύμανσης του Markowitz. Έρεισμα της εν λόγω θεωρίας αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός τετραγωνικού μοντέλου επίλυσης του προβλήματος της βελτιστοποίησης. Έκτοτε η αυξανόμενη ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του επενδυτικού κινδύνου, πεδίο το οποίο χρήζει άμεσης διαχείρισης ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες οικονομίες όπως αυτή των ΗΠΑ, καθώς κι η ραγδαία ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής μηχανικής (financial engineering) οδήγησε στη δημιουργία ενός περισσότερο απλοποιημένου υποβάθρου προσέγγισης του ζητήματος της βέλτιστης σύνθεσης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, υποδεικνύοντας τη χρήση του γραμμικού προγραμματισμού. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το ζήτημα της βελτιστοποίησης επενδυτικών χαρτοφυλακίων μετοχών του δείκτη S&P 500 καθώς κι η περαιτέρω αντιστάθμιση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αρχικά παρουσιάζεται μια σειρά ερευνών κι η βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά στον τομέα της βελτιστοποίησης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στα είδη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο κι ακολουθεί η παρουσίαση κι ανάλυση των πιο δημοφιλών μέτρων των κινδύνων αυτών. Έπειτα παρουσιάζονται τα είδη των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο που τα πλαισιώνει. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο στοχαστικό γραμμικό μοντέλο σύνθεσης βέλτιστων χαρτοφυλακίων μετοχών καθώς και στα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων κι ακολουθεί η παρουσίαση της επίδρασης της χρήσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στα αποτελέσματα αυτά. Εν κατακλείδι διατυπώνονται τα συμπεράσματα τα οποία συνάγονται από την εφαρμογή του εν λόγω μοντέλου και παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις που αφορούν στην περαιτέρω έρευνα του αντικειμένου της βελτιστοποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
Λέξη κλειδί :S&P 500
Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Χαρτοφυλάκιο
Επενδυτικοί κίνδυνοι
Μοντέλα βελτιστοποίησης
Ημερομηνία :31-07-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsakona_Antona_2016.pdf

Τύπος: application/pdf