ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγχρονες κατά E. Altman εφαρμογές για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας: το υπόδειγμα Z-Metrics
Δημιουργός :Γιακουμάτος, Βίκτωρας
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :179σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές του καθηγητή Edward Altman, του "Stern Business School" του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, οι οποίες σχετίζονται με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Αν και στην εργασία αυτή αναλύονται όλα τα κύρια υποδείγματα και οι προσεγγίσεις του καθηγητή αυτού, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα υποδείγματα "Z-Metrics", η μεθοδολογία των οποίων αποτελεί την πιο σύγχρονη προσέγγισή του για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου.Στην εισαγωγή, θα επιχειρηθεί να γίνει μια πρώτη προσέγγιση με τις σύγχρονες πιστωτικές συνθήκες. Στη συνέχεια, στο 1ο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα διάφορα είδη των συστημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης και θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογίες της "Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Διαχωρισμού (M.D.A.) και της παλινδρόμησης "logit", τις οποίες ο Ε.Altman υιοθετεί στα μοντέλα του. Στο ίδιο κεφάλαιο θα γίνει, επίσης, και μια πολύ σύντομη αναφορά στους Πτωχευτικούς Κώδικες των Η.Π.Α. και της Ελλάδας.Στο 2ο κεφάλαιο, θα γίνει η παρουσίαση των θεμελιωδών υποδειγμάτων τύπου "Z-Score" του E.Altman. Αρχικά, θα παρουσιάζονται οι διάφορες μεταβλητές που τα υποδείγματα αυτά χρησιμοποιούν και θα ερευνώνται τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων κατασκευής τους, ενώ στη συνέχεια θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο της στατιστικής μεθοδολογίας με τον οποίο αυτά διατυπώνονται και, ασφαλώς, στις δυνατότητες που αυτά έχουν να προβλέπουν την χρεοκοπία. Τα υποδείγματα που θα παρουσιαστούν εδώ, σε πρώτη φάση, είναι το αρχικό μοντέλο "Z-Score" (1968) για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, το αναθεωρημένο μοντέλο "Z΄-Score" (1980΄s) για τις μη εισηγμένες εταιρείες και το μοντέλο "Z’’-Score" (1995), το οποίο έχει προβλεπτική ισχύ και για μη κατασκευαστικές επιχειρήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές. Στη συνέχεια του δεύτερου κεφαλαίου, αφού δοθεί μια σύντομη ματιά στις δυνατότητες πιστοληπτικής αξιολόγησης της πλατφόρμας "Z−Score +" της Bloomberg, θα παρουσιαστούν τα υποδείγματα "Z-Metrics" (2009) και οι εφαρμογές τους. Αυτά διατυπώνονται με τη μορφή μιας πολυμεταβλητής εξίσωσης "logit" παλινδρόμησης και έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν πιστοληπτικά επιχειρήσεις διάφορων κλάδων, ενώ, παράλληλα, υπερκαλύπτουν σε δυνατότητες πρόβλεψης όλα τα προηγούμενα μοντέλα.Στο 3ο κεφάλαιο θα αναλυθούν κάποια άλλου τύπου μοντέλα πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ε.Altman. Αρχικά, εδώ θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία "E.M.C.S.S" (Emerging Markets Credit Scoring Systems) που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές. Επίσης, στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το μοντέλο "Zeta" (1977), το οποίο αξιολογεί κατασκευαστικές και εμπορικές επιχειρήσεις και το υπόδειγμα "S.M.E Model" (2007), το οποίο αξιολογεί επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Στο 4ο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης του καθηγητή Oxelheim, από το πανεπιστήμιο του Lund, η οποία ερευνάει, γενικότερα, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν μακροοικονομικές μεταβλητές στο υπόδειγμα "Z-Score" (1968) και, ειδικότερα, την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών "General Motors" και "Ford". Στο ίδιο κεφάλαιο, θα παραθέσουμε και μια μελέτη για την ανάλυση του κλάδου της χαλυβουργίας στην Ελλάδα με την ανάλυση "SWOT", αλλά θα εκτιμήσουμε και, με το μοντέλο "Z’’-Score" (1995), την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας "ΣΙΔΕΝΟΡ" για την περίοδο 2008−2011. Παράλληλα, θα παραθέσουμε τα συμπεράσματά μας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συσχετιστούν οι τιμές/σκορ του μοντέλου "Z’’-Score" (1995) με τις συνιστώσες της ανάλυσης "SWOT", έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν οι τιμές του μοντέλου αυτού σε διάφορες ρεαλιστικές συνθήκες (σενάρια) κινδύνου. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να αξιολογήσουμε, ακόμα, με το μοντέλο "Z’’-Score" (1995), την επιχείρηση "Motor oil", αλλά και να εξάγουμε συμπεράσματα για την αναδιάρθρωσή της.Στο 5ο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν, αρχικά, οι εκτιμήσεις για το μέγεθος και την πορεία των αθετημένων ομολόγων και των ανεξόφλητων δανείων, που έγιναν, με τη χρήση των δεικτών αθετημένου χρέους των Altman και Kuehne, για τις Η.Π.Α και τον Καναδά. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια αναφορά στις συσχετίσεις που εμφάνισαν, στις αποδόσεις τους, οι διάφοροι χρεωστικοί τίτλοι κατά τους τελευταίους "εν κινδύνω" πιστωτικούς κύκλους που διαμορφώθηκαν στην οικονομία των Η.Π.Α. Οι συσχετίσεις αυτές καθορίστηκαν, με βάση, τις τιμές που έφεραν κατά τους πιστωτικούς κύκλους αυτούς, ο δείκτης "S&P 500", ο οποίος καταγράφει κάποια τεχνικά στοιχεία μετοχών, ο δείκτης "High Yield Index" της "CITI", ο οποίος καταγράφει τις επιδόσεις τοξικών ομολόγων "junk bonds", και οι δείκτες αθετημένων ομολόγων "Altman-Kuehne Defaulted Bond Index" και ανεξόφλητων δανείων "Altman-Kuehne Defaulted Bank Loan Index" των Altman και Kuehne, οι οποίοι καταγράφουν κάποια τεχνικά στοιχεία αθετημένων ομολόγων και ανεξόφλητων δανείων. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες στις οποίες ο E.Altman στηρίζεται για να προβλέψει τα ποσοστά αθέτησης (default rates) και τα ποσοστά της ανάκτησης κεφαλαίου (recovery rates).Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο αναφέρονται τα αντικείμενα εργασίας που απαιτούν τη χρήση των μοντέλων πιστοληπτικής αξιολόγησης, ενώ σε αυτό θα παραθέσουμε και τα συμπεράσματά μας για τις εφαρμογές πιστοληπτικής αξιολόγησης του E.Altman.
Λέξη κλειδί :Πιστοληπτική ικανότητα
Z-Metrics
Z−Score
Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διαχωρισμού
Ημερομηνία :31-01-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giiakoumatos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf