ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρηση συγκρισιμότητας καταστάσεων
Δημιουργός :Περογιαννάκης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων πέντε ευρωπαϊκών χωρών και έχει ερευνητική περιοχή βασισμένη στην αγορά. Το ζήτημα της συγκρισιμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται σε πολλά από τα κομμάτια λειτουργίας μιας οικονομίας, όπως οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές, οι επαγγελματίες λογιστές, οι ελεγκτικές εταιρίες καθώς και τα αρμόδια όργανα εποπτείας. Συγκεκριμένα, αυτό το αντικείμενο ενδιαφέρει τους επιχειρηματίες καθώς αφορά τη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, που αποτελούν μια «εικόνα» των εταιρειών τους, τους επενδυτές καθώς σχετίζεται με τα κριτήρια λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων, αλλά και τις ελεγκτικές αρχές καθώς η συγκρισιμότητα σχετίζεται με την ορθότητα και την εγκυρότητα όσων αναγράφονται στις οικονομικές εκθέσεις.Ο έλεγχος της συγκρισιμότητας έγινε με τη χρήση των δεικτών H,C,E και T πάνω στο δείγμα των 178 εταιρειών. Η έρευνα εστιάστηκε σε επτά σημεία από τις οικονομικές καταστάσεις, για τα οποία έγινε ο στατιστικός έλεγχος Chi-squared. Σκοπός ήταν να βρούμε την συγκρισιμότητα πάνω σε αυτά τα σημεία για τη κάθε χώρα. Στη συνέχεια υπολογίσαμε τα επίπεδα συγκρισιμότητας για όλα τα πιθανά ζευγάρια χωρών μέσω του δείκτη Τ και του προγράμματος Harmoniser. Τα αποτελέσματα με βάση τους δείκτες έδειξαν ότι από αυτές τις πέντε χώρες τη μεγαλύτερη συγκρισιμότητα την είχε η Ισπανία και μετά η Ιταλία, ενώ από τα επτά σημεία έρευνας από όλο το δείγμα η μέθοδος απόσβεσης παγίων και η μετάφραση των συναλλαγματικών διαφορών, σύμφωνα με τον έλεγχο Chi-squared, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών.
Λέξη κλειδί :Συγκρισιμότητα
Οικονομικές καταστάσεις
Harmoniser
Έλεγχος Chi-squared
Ημερομηνία :31-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Perogiannakis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf