ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Current account adjustment and exchange rate regimes
Εναλλακτικός τίτλος :Προσαρμογή ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και συναλλαγματικές ισοτιμίες
Δημιουργός :Beteniotis, Filippas P.
Συντελεστής :Konstantinou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Katsimi, Margarita (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5712
Περίληψη :There is a general belief by the majority of policymakers and academicians that the current account convergence is more rapid under more flexible exchange rate regimes, which is in line with what Friedman supported on his essay (1953). Recently, a small number of studies has attempted to evaluate whether Friedman’s hypothesis is confirmed by the data. The aim of this dissertation is to examine whether exchange rate regimes affect the current account adjustment. The results are in favor with the common belief. Using a panel of different groups of countries, in a general first order auto regressive model (AR(1)), over the 1970-2016 period, we can observe that for the group of 189 countries (Full Sample), the OECD country members, the Lower Middle income countries and the High Income countries there is tendency for the current account to adjust faster under more flexible regimes, which is in line with Friedman’s hypothesis. However, considering the Low income countries the current account adjustment is more rapid under more fixed regimes.
Υπάρχει η γενική πεποίθηση από τη πλειοψηφία των ακαδημαικών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής ότι η προσαρμογή του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών είναι πιο γρήγορη κάτω από το καθεστώς των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, το οποίο συμβαδίζει με αυτό που υποστήριξε ο Friedman το 1953. Τα τελευταία χρόνια έχει λάβει χώρα ένας μικρός αριθμός μελετών που προσπαθεί να ερευνήσει κατά πόσο η υπόθεση του Friedman επαληθεύεται από τα πραγματικά δεδομένα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της προσαρμογής του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών με τα διάφορα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το βασικό αποτέλεσμα εντάσσεται υπέρ της γενικής πεποίθησης. Χρησιμοποιώντας δεδομένα panel για διαφορετικά γκρουπ χωρών, σέ ένα γενικό αυτοπαλίνδρομο μοντέλο πρώτης τάξης, κατά τη περίοδο 1970-2016 παρατηρούμε ότι για το γενικό γκρουπ των 189 χωρών, τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, τις χώρες που χρακτηρίζονται από υψηλό εισόδημα, καθώς και τις χώρες χαμηλού-μεσσαίου εισοδήματος η προσαρμογή του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών γίνεται γρηγορότερα όταν αυτές οι χώρες έχουν υιοθετήσει το καθεστώς των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αντιθέτως, λαμβάνοντας υπόψιν χώρες που χαρακτηρίζονται από χαμηλό εισόδημα η προσαρμογή του ισοζύγιου τρεχουσών συνλλαγών γίνεται γρηγορότερα κάτω από το καθεστώς πιο σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Λέξη κλειδί :Exchange Rates Regimes
Current account
Current account adjustment
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Προσαρμογή ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών
Διαθέσιμο από :2018-02-07 02:53:08
Ημερομηνία έκδοσης :01/25/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-07 02:53:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Beteniotis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf