ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαστρωματική ανάλυση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για την περίοδο 1990-2015
Δημιουργός :Θεοφίλης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών, που δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για τη χρονική περίοδο Ιούλιος 1990 – Ιούνιος 2015. Αρχικά θα δούμε τo θεμελιώδες υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) , ενώ στη συνέχεια θα αναφέρουμε μελέτες που το αμφισβητούν, οι οποίες προτείνουν διαφορετικά μοντέλα για την αποτίμηση των μετοχών χρησιμοποιώντας σαν επεξηγηματικές μεταβλητές είτε χαρακτηριστικά μεγέθη εταιρειών, είτε διάφορους μακροοικονομικούς ή μη παράγοντες. Στη συνέχεια, ακολουθεί το αριθμητικό κομμάτι, όπου εφαρμόζονται 2 διαφορετικοί μέθοδοι για να δούμε τη σχέση των αποδόσεων με τις υπό εξέταση μεταβλητές. Η πρώτη μέθοδος είναι η ανάλυση χαρτοφυλακίου (Portfolio Analysis Approach), ενώ η δεύτερη είναι η διαστρωματική παλινδρόμηση (Cross Sectional Regression Approach) των Fama και McBeth (1973). Οι μεταβλητές που θα εξετάσουμε αν επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών διαστρωματικά είναι η χρηματιστηριακή αξία (MV), ο δείκτης λογιστική προς χρηματιστηριακή αξία (Β/Μ), η χρηματοοικονομική μόχλευση (Α/Μ), η λογιστική μόχλευση (Α/Β), ο δείκτης των κερδών προς χρηματιστηριακή αξία (Ε/P), ο δείκτης των πωλήσεων προς χρηματιστηριακή αξία (S/P) και η μερισματική απόδοση (DY). Όσον αφορά τη δεύτερη μέθοδο, θα διεξάγουμε την ανάλυσή μας τόσο για ολόκληρη τη περίοδο που εξετάζουμε όσο και για δύο ίσες υποπεριόδους (Ιούλιος 1990- Δεκέμβριος 2002 & Ιανουάριος 2003- Ιούνιος 2015). Ακόμα θα εξετάσουμε αν εμφανίζεται το φαινόμενο του Ιανουαρίου (January effect). Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι ότι για το δείγμα των 3550 εταιρειών που χρησιμοποιήσαμε οι μεταβλητές που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι οι μεταβλητές B/M( book-to-market effect), S/P, A/Mκαι Α/Β είτε λειτουργώντας σαν οι μοναδικές επεξηγηματικές μεταβλητές, είτε σε συνδυασμό με άλλες, ενώ δεν φαίνεται να διακρίνονται από εποχικότητα (Ιανουάριο), σε αντίθεση με τη χρηματιστηριακή αξία η οποία όπως θα δούμε φαίνεται να επηρεάζει τις αποδόσεις μόνο τις πρώτες βδομάδες του έτους. Τέλος δεν βρήκαμε κάποια σχέση των αποδόσεων με τις μεταβλητές E/PκαιDY.
Λέξη κλειδί :Απόδοση μετοχών
Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Ανάλυση χαρτοφυλακίου
Portfolio Analysis Approach
Διαστρωματική παλινδρόμηση
Cross Sectional Regression Approach
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theofilis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf