ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συσχέτιση του δείκτη αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων (return on assets), του περιθωρίου κέρδους (profit margin) και των υπερκερδών (residual earnings) με τη μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο
Δημιουργός :Δουλάμη, Ελένη
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί κατά πόσο οι επενδύσεις των επιχειρήσεων επηρεάζουν σημαντικούς δείκτες μελλοντικής κερδοφορίας και μελλοντικά χρηματοοικονομικά μεγέθη. Η ανάλυση δίνει έμφαση στις μεταβολές των αποτελεσμάτων καθώς οι εξαρτημένες μεταβλητές των μοντέλων κινούνται στο χρόνο ενώ οι ανεξάρτητες παραμένουν σταθερά στη χρονική στιγμή t. Με αυτό τον τρόπο καταλήγουμε σε συμπεράσματα για τις επιπτώσεις των επενδύσεων σε συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.Σε πρώτη φάση γίνεται λεπτομερής ανάλυση των μεγεθών που χρησιμοποιούνται στη μελέτη ως εξαρτημένες μεταβλητές προκειμένου να είναι απόλυτα κατανοητά τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις παλινδρομήσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι ορισμοί αλλά και η σημασία που έχουν για τις σύγχρονες επιχειρήσεις μεγέθη όπως ο δείκτης αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων (return on assets), το περιθώριο κέρδους (profit margin), τα υπερκέρδη (residual earnings) και κατ’ επέκταση η οικονομική αξία των επιχειρήσεων (value of common equity).Σε δεύτερη φάση γίνεται αναφορά σε προηγούμενες μελέτες και έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας προκειμένου να καταλήξουμε στη μεθοδολογία που ακολουθείται και στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στις παλινδρομήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα που έχει επιλεγεί για τη συγγραφή της εν λόγω μελέτης αποτελείται από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Αυστρίας και Γερμανίας και τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί αφορούν τα έτη 2005-2015.Στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων. Επιπλέον, παρατίθεται ανάλυση αυτών προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με το ερώτημα της έρευνας σχολιάζοντας πώς επηρεάζουν οι επενδύσεις την κερδοφορία και την οικονομική αξία των επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο αλλά και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες όπως αυτές προκύπτουν με βάση τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η παρούσα μελέτη.
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων
Return on Assets (ROA)
Περιθώριο κέρδους
Profit margin
Υπερκέρδη
Investment
Residual earnings
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Doulami_2017.pdf

Τύπος: application/pdf