ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη και λογιστικές στρεβλώσεις ως παράγοντες των μελλοντικών εταιρικών αποδόσεων
Δημιουργός :Σπύρου, Μαρία-Αικατερίνη
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια σχετικά με την λογιστική σε δεδουλευμένη βάση (accrual accounting). Έχουν εκπονηθεί εμπεριστατωμένες μελέτες σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύει, ιδιαίτερα λόγω της «εκμετάλλευσης» της με τεχνικές χειραγώγησης κερδών. Ξεχωριστό κεφάλαιο που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα είναι οι επιπτώσεις των δεδουλευμένων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την επίδοση των εταιριών. Τα δεδουλευμένα δείχνουν τη μεταβολή σε μη κυκλοφορoύντα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και αναπόφευκτα, ως συστατικό μέρος των κερδών, χρησιμοποιούνται κατά την πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας και απόδοσης. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο ανακύπτει το ζήτημα της σταθερότητας ή επιμονής των δεδουλευμένων (accrual persistence), το οποίο θα μελετάται ως προς τις αιτίες που το προκαλούν, τις επιπτώσεις και τη συσχέτισή του με άλλες μεταβλητές των επιχειρήσεων. Στην εργασία μου επιχειρείται η ανάλυση των δεδουλευμένων σύμφωνα με την προσέγγιση του Li (2012) αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο και στη συνέχεια σε πρακτικό. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή τα δεδουλευμένα αναλύονται σε μία συνιστώσα ανάπτυξης και μία συνιστώσα αποδοτικότητας. Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται σε αυτή του Richardson et al. (2006) και τελειοποιώντας την, ο Li (2012) προχωρά και εισάγει στο υπόδειγμα μια μεταβλητή μέτρησης της ανάπτυξης, η οποία είναι απαλλαγμένη από λογιστικές στρεβλώσεις. Αυτή είναι ο ρυθμός αύξησης των εργαζομένων. Τέλος, θα αποδειχθεί ότι η επιμονή των δεδουλευμένων επηρεάζεται τόσο από τις λογιστικές στρεβλώσεις όσο και από αναπτυξιακούς παράγοντες. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι συμπληρωματικοί, συσχετίζονται και συμβάλλουν και οι δύο στην διαμόρφωση του χαρακτηριστικού της επιμονής. Για την εμπειρική διερεύνηση της εργασίας μου χρησιμοποίησα εταιρίες του Χρηματιστηρίου της Γαλλίας για τα έτη 2006 έως και 2014, με εξαίρεση αυτές του χρηματοπιστωτικού κλάδου καθώς διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς και μετρήσεις.
Λέξη κλειδί :Λογιστική σε δεδουλευμένη βάση
Accrual accounting
Λογιστικές στρεβλώσεις
Επιμονή των δεδουλευμένων
Accrual persistence
Προσέγγιση του Li
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyrou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf