ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιότητα κερδών και μερίσματα πληρωτέα
Δημιουργός :Σταύρου, Σπυρίδων
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι το πώς η Ποιότητα των κερδών και οι ζημιές από τις λειτουργικές δραστηριότητες των εταιρειών επηρεάζουν τα Μερίσματα που καταβάλουν οι εταιρείες, και την αντίστοιχη θεωρία. Στην εργασία αυτή εξετάζονται ως προς την Ποιότητα των Κερδών τους και τα Μερίσματα που διένειμαν οι εισηγμένες στο ΧΑ Ελληνικές εταιρείες,κατά την χρονική περίοδο 2005 έως και 2015, με εξαίρεση τον Κλάδο των Τραπεζών, λόγω της εντεινόμενης ιδιαιτερότητας του Κλάδου αυτού μετά την ένταξή τους στον Ν. 3723/2008, συνέπεια του οποίου μεταξύ άλλων ήταν και η μη διανομή Μερίσματος από την πλειοψηφία αυτών των εταιρειών, από το 2008 και έπειτα. Επιπλέον εξετάστηκαν όλες οι Ελληνικές Εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες για την περίοδο 2005-2007, έτη που βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όλες οι εταιρείες μπορούσαν να διανείμουν τα Κέρδη τους μέσω Μερισμάτων,.Στην όλη έρευνα λαμβάνεται υπόψη ηΟικονομική Κρίση που από το 2009 επηρεάζει την Ελλάδα.Εξετάζονται οι βασικές Υποθέσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με την σχέση μεταξύ των καταβαλλόμενων Μερισμάτων με την Πολιτική Διανομής Κερδών των εταιρειών, η Υπόθεση των Ανθεκτικών Κερδών και η Υπόθεση του Σήματος στην Αγορά. Με βάση την Υπόθεση των Ανθεκτικών Κερδών,η Ποιότητα των Κερδών συσχετίζεται θετικά με τα Μερίσματα.Η θετική αυτή συσχέτιση ενισχύεται για τις εταιρείες, που γενικά πραγματοποιούν Κέρδη Υψηλής Ποιότητας, όταν πραγματοποιούν ζημιές, οι οποίες εκτιμώνται ως παροδικές λόγω της Ανθεκτικότητας των Κερδών τους.Με βάση την Υπόθεση του Σήματος στην Αγορά, η Ποιότητα των Κερδών συσχετίζεται αρνητικά με τα Μερίσματα. Η αρνητική αυτή συσχέτιση ενισχύεται για τις εταιρείες, που γενικά πραγματοποιούν Κέρδη Υψηλής Ποιότητας, όταν πραγματοποιούν ζημιές, λόγω της διαφάνειας στην λειτουργία τους, βάσει της οποίας, η αιτιολόγηση αυτών των ζημιών γίνεται με άμεσο τρόπο, όπως ενδεικτικά μια Δημοσιοποίηση, χωρίς να χρησιμοποιούνται έμμεσοι τρόποι, όπως τα Μερίσματα ως Σήμα στην Αγορά.Με βάση τις ανωτέρω Υποθέσεις επιλέχθηκαν για διερεύνηση της συσχέτισης των Κερδών με τα Μερίσματα, οι Ελληνικές εταιρείες που είναι Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, από την χρονική περίοδο 2005, πριν την Οικονομική Κρίση, μέχρι και το 2015, περίοδος μετά την έναρξη της Κρίσης το 2009. Εστιάζεται το ενδιαφέρον σε αυτές τις εταιρείες, λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι η μόνη πλέον χώρα που εξακολουθεί να μαστίζεται από την Κρίση, με συνέπειες στο επιχειρηματικό και ευρύτερο Κοινωνικό περιβάλλον, υπό Καθεστώς Μνημονίων και αυστηρών φορολογικών συνεπειών, που σαφέστατα επηρεάζουν την λειτουργία και την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Σημαντικός επίσης παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι αποτελέσματα ερευνών διεθνούς κύρους, για χρονική περίοδο πριν την υπό εξέταση στην συγκεκριμένη εργασία, βάσει των οποίων οι Ελληνικές εταιρείες ήταν στις πρώτες θέσεις αυτών που είχαν ερευνηθεί, στην Διαχείριση (Χειραγώγηση) Κερδών, άρα στις τελευταίες σε ότι αφορά στην Ποιότητα των Κερδών τους. Σε ότι αφορά τις Ελληνικές Εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, με βάση τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας, οι εταιρείες πλην του Κλάδου των Τραπεζών φαίνεται να ακολουθούν την Υπόθεση των Ανθεκτικών Κερδών, αν και η επίδραση των ζημιών στα Κέρδη, δεν έχει το αποτέλεσμα της Βασικής Υπόθεσης, αφού δεν ενισχύει την συσχέτιση Ποιοτικών Κερδών – Μερισμάτων, θέτοντας έναν προβληματισμό σε ότι αφορά στα Κέρδη αυτά.Σε ότι αφορά όλες τις Ελληνικές Εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, με βάση τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας, για το διάστημα 2005 – 2007, ακολουθούσαν την Υπόθεση του Σήματος στην Αγορά, αν και στην περίπτωση αυτή, οι ζημιές δεν είχαν την επίδραση της βασικής Υπόθεσης, αφού επίσης δεν ενισχύουν την αρνητική συσχέτιση Ποιοτικών Κερδών Μερισμάτων, θέτοντας εκ νέου τον ως άνω προβληματισμό.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα κερδών
Μερίσματα
Υπόθεση των Ανθεκτικών Κερδών
Υπόθεση του Σήματος στην Αγορά
Οικονομική κρίση
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavrou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf